استالین به میدان جنگ می رود ۱

حضرت آیت الله نان خامه ای، نایب برحق امام زمان(ع) درزمین، هوا وهمه آسمان ها، وقهرمان بزرگ واستا لین میدان های جنگ ایران، قراراست نیمروزفردا به عنوان نمازجمعه به میدان مبارزه  روند تا با بیش از۶٠ میلیون اراذل واوباش، خس وخاشاک وعجم های کافربه رزم آرائی ومبارزه پردازند.

خامنه ای

شنگل منگل خبرنگارامورسیاسی فضول محله که توانسته بود با دادن رشوه به آقای مسلم رذالتی  یواشکی درگوشه ای پنهان شود وناظرقضایا باشد، این چنین گزارش می دهد:

نزدیک به نیمه شب امشب شمارزیادی ازپهلوانان سنگین وزن سبک مغز، دل وقلوه آوران میدان رزم، اصغرجغجغه، فاطمه کماندوها، زرداب کلثوم بیگم شاه صنم رئیس جمهوررایم راپس بده، فاضل آب دستنجانی سرپرست خانه عفاف، کماندوهای گروه یازرداب، هویجی ها، امت همیشه حاضردررکاب اتوبوس، سرقبرها، مجلس خیرات، لبیک وبلی گویان طوطی نشان، همه وهمه گوش درگوش وشکم درشکم نشسته، درانتظارفضله پراکنی نایب اما م بودند.

پس ا زآن که آقای نان خامه ای استالین کبیرغسل ونمازغفیله وطفیله را به جا آوردند، با قب قب ودب دب همانند آتیلا وپینوشه میان رزم آوران خود چنین  افاضه فرمودند:

” امت بزرگ استالینی کافرستان عجم، به هوش باشید وبه پاخیزید که فردا روزرزم آرائی وجنگ تن به تن با ملت اراذل واوباش است. اگرجمع ما که ا زده میلیون بیشترنیست، نتوانیم فردا این خس وخاشاک ها را گرد روئی کنیم، ناچارمی شویم همه املاک وپول های بدست آورده دراینجا، دبی، کشورهای دیگرعربی، کانادا، وبخشی ازاروپا را ازدست داده وهرکدام دنبال سوراخ موشی بگردیم تا درخیابان ها حلق آویزنشیم.”

آن گاه بت اعظم وپینوشه عظیم الشان خطاب به کاندیداهای انتخابی خود، انگوری نژاد، ملاحسین موسمی، آفت الله کاهروئی و مسلم رذالتی با تندی وترشروئی فرمودند، ” مگربه شما ها نگفتم ظاهرا با هم رقیب باشید نه این که پاچه هم را گازبگیرید.؟ حالا به من بگوئید که به دستوراتی که دادم چه گونه عمل کردید، وبرای فردا چه برنامه ای دارید.؟

کاندیداهای نوکرنژاد متفقا چنین گزارش نمودند: به دستورما گروه هویجی ها پس ازآن که چندین هزارازاراذل واوباش را کتک زدند، آنان را دستگیرنمودند وبه دانشگاه اوین جهت آموزش خودکشی دادن روانه کردند.

موتورسوارهای ما که ازبرادران کذب اللهی لبنان وگروه حماس می باشند، به خس وخاشاک های بی ارزش ۶٠ میلیونی یورش آوردند، آنان را نخست لت وپارکردند، ومجروحان را ازبیمارستان ها جمع وجهت ارشاد به دست ستاد کاسب کاران (پاسداران قدیم) سپردند. فردا هم قراراست اتوبوس های کرایه شده ازشهرهای مجاور، امت همیشه خورشت خوررا به تهران بیاورند تا درنماز جمعه حاضر باشند.

هویجی ها طبق معمول ازپشت بامها، بالای درخت ها، ودرون مغازه های بسته شده به ملت ضد انقلاب تیراندازی خواهند نمود. لیستی ازدوستان فاطمه کماندوهای خودمان را هم که ظاهرا دستگیرکردیم، به تلویزیون بی بی سی وصدای آمریکا دادیم تا رد گم کنیم ومردم نفهمند ما مخالفا ن رژیم خود را فقط دستگیرمی کنیم. خدمتگزارونوکرشما آقای نوری زاده هم به مردم توصیه کردند که مردم به پشت بامها بروند والله اکبربگویند. هویجی های ما موفق شدند، درمحل خود، صاحبان فریاد درپشت بام ها را شناسائی کنند و ترتیب دستگیرشدن وسربه نیست کردنشان را بدهیم.

 • bazgasht_beh_madare.asly@usa

  http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=124845
  ترامپ خواستار بازگشت کریمه به خاک اوکراین شد

  http://www.iranpressnews.com/source/204664.htm
  لغو سفر محرمانه مقام ارشد روسیه به ایران

  نشانه‌ای دیگر از عزم آمریکا برای نزدیکی به روسیه

  پشت ما را روسها خالی خواهند کرد

  http://www.iranpressnews.com/source/204640.htm
  آمریکا؛ استعفای فلین به ضرر رژیم تهران است
  ——————————————————————————————————–

  کیر خوردید

  مارکسیست های روسی که صابون به شکم خودشان میزدند که ترامپ دوست پوتین است . حالا ترامپ خواسته که روسیه کریمه را به اوکراین برگرداند

  همه چیز به کانال صحیح افتاد

  همین روز ها کون اسد هم میگذارن

  آخوند ها آماده رفتن شوید