فرستادن کشتی پراز مزدورآدم کش از چین، به کمک ملایان جنایت پیشه ۲

رژیم خونخوارملایان برای سرکوبی و کشتارمردم علاوه برچند میلیون مزدور و جیره خوار آدم کش داخلی مانند بسیجی، سپاه، گارد ویژه، آدم کشان حسن رذل الله، کذب الله لبنان، کلثوم بیگم های خانه عفاف، و جوانان بی سواد شستشوی مغزی شده دهات ایران، اخیراً اقدام به سفارش چند کشتی مزدور آدم کش از چین، و شماری هواپیمای پر از آدم کشان از سوریه و لبنان نموده است.

ابعاد جنایات این رژیم مرگبار تا آن جا پیش می رود که رژیم آماده است تا آخرین تیر در ترکش خود, جوانان ما را به خاک و خون بکشاند و لت و پار کند. از آن جا که تمامی سرمایه و دارایی کشور از سوی این رژیم و نوکران آدم خوارش دزدیده شده و بیش از ۷۰ میلیون مردم بزرگوار و بی گناه کشورمان در تنگدستی و دشواری های مادی به سر می برند، رژیم می تواند و آماده است که تا ۸۰٪ مردم کشورمان را قتل عام کند. تا خود و چندمیلیون مزدورشان بر جای بمانند. بنابراین، اولین اقدام ما ایرانیان به ویژه آنان که در کشورهای دیگر زندگی می کنند آن است که به سفارت خانه های چین نامه بنویسیم واین روش همکاری آنان بارژیم ایران و آدم کشی را نکوهش و سرزنش کنیم. هم چنین، ایرانیان مقیم کالیفرنیا تا آن جا که می توانند از کسب و تجارت باچینی ها دست بردارند، واز خرید کالای آن ها خودداری کنند.

فرستادن کشتی پراز مزدورآدم کش از چین، به کمک ملایان جنایت پیشه

فرستادن کشتی پراز مزدورآدم کش از چین، به کمک ملایان جنایت پیشه

خمینی، بارها از لشکر ۲۰ میلیونی گفتگو می کرد. هدف آن جنایتکار، پاسداری و حفاظت از مرز و بوم ما نبود. بلکه او می خواست جمعیت کشور به ۲۰ میلیون کاهش یابد که آنهم از نوکران و سر سپردگان ولایت وقیح به شمار خواهند آمد. این ۲۰ میلیون، مانند بردگان لقمه نانی بخورند و شبانه روز در مدح و ثنای آخوند به دعا و ستایش پردازند، و هر گاه که ضرورت ایجاب کرد، مانند چند روز گذشته با توپ و تانک به خیابان ها آمده و جلو مردم بی گناه و بی سلاح راسد کنند، و آن گاه تیر اندازی کنند. اگر کار به همین ملایمت و نرمی پیش رود، در آینده نه چندان دور، این خونخواران کم نظیر در تاریخ انسانی، به روی مردم با تانک و مسلسل تیر اندازی می کنند، و در چند لحظه دهها هزارتن را به خاک و خون می کشند.

نکته دیگر، اگربه درستی نگاه کنیم، چند صد آخوند و چند صد سپاهی و بسیجی، هستی و نیستی مردم و کشورمان را بالا کشیدند و یک باره قورت دادند.

به عنوان نمونه مجتبی فرزند آدم کش خامنه ای نه تنها مبالغ هنگفتی از دارایی کشور را به بانک های خارجی انتقال داده، بلکه در آفریقای جنوبی نیز برای خود در خانه سازی سرمایه گذاری کرده است. جنایت های خیابانی، یورش به جوانان با موتور و تیراندازی از راه دور به آنان، و فرستادن چاقوکش های نماینده حسن رذالله و کذب الله لبنان در میان تظاهر کنندگان، از برنامه های این آخوندزاده جنایت پیشه است.

نگارنده را بر این باور است که اگر میان سپاه و بسیجی چند تن مرد باغیرت باشد، ویا میان جوانان غیرتمند و میهن پرست ما که جانشان را برکف دست خود گذاشته اند، باید برنامه ریزی کنند و شر این جانور خون آشام ودیگر آخوندها مانند مکار شیرازی، حائری زاده، محمد یزدی، حجازی، تمساح یزدی، علم الهدی، شیخ طبرسی، و دهها آیت ا لشیطان های دیگر که نامشان را فراموش کرده ام، از سر مردم کوتاه کنند.

نکته آخر، بیان اخیر آقای موسوی است. از این که ایشان نیز خود را آماده شهید شدن بدست این رژیم سفاک می داند موجب افتخار ما ایرانیان است. البته لازم به یاد آوری نیست که جوانان سلحشور و پاکباز میهنمان از ۶ ماه گذشته با این رژیم خون آشام در نبرد و مبارزه بوده اند، و بدون آن که عنوانی کرده باشند، شهادت به وسیله این دژخیمان به منظور دفاع از مام میهن را پذیراشدند، وامتحان خود هم داده اند.

موضوعی که از پیام آقای موسوی ما را در شگفت کرده است این که؛ هنوز هم ایشان پس از آن همه جنایت و خونریزی آخوندها به دنبال رفرم است. بدین معنی که رژیم اسلامی با قانون اساسی ضد بشری آن کم و بیش برجای خود بماند، و تنها یک آخوند باآخوند دیگر عوض شود. مثلاً خامنه ای برود و به جای او آیت الله صانعی بیاید. تصور نمی کنم این مورد درخواست مردم ایران باشد.

جوانان ما در ۶ ماه گذشته فریاد کشیدند: «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی». بنابراین، در رژیم آینده، آخوند نباید کوچکترین حق دخالت در سیاست و هرگونه تظاهر و خودنمایی درمعرض عمومی داشته باشد.

مراسم مذهبی باید در مساجد و خانه ها آن هم بدون بلند گو که شعاری و صدایی را به خارج رساند برگزار شود. این روش آزاد زیستن و آزاد بودن است که از سوی گروهی به نام شیعه به دیگر باوران و گروههای دیگر اجتماع تحمیل نمی شود. نگارنده تصور می کنم و حتی یقین دارم که این روش سیاسی مورد خواست مردم کشورمان، به ویژه جوانان است. ازاین روی، ما بر این باوریم که پس از فروپاشی این رژیم جهل و خرافات، در مورد نظام حکومتی آینده پرسش همگانی شود. این پیشنهاد ما است تا دیدگاه شما خواننده گرامی چه باشد.؟