سخنرانی رهبرانقلاب درباره بمب گذاری مسجد بلوچستان۰

حضرت آقای نان خامه ای رهورشیعیان در زمین، هوا وآسمان ها شب گذشته دریک جمع ٢٠٠ نفری ازروحانیان ریزودرشت، تعدادی از ستاد کاسبکاران ( پاسداران قدیم ) ، برادران هویجی وذبح اللهی درمورد بمب گذاری اخیرمسجد شیعیان به طورخصوصی ومحرمانه  سخنرانی فرمودند. اتل متل خبرنگارما توانست دزدکی ویواشکی ازاین شکرپراکنی وفضولات امام چهاردهم گزارشی به […]

عروسی دخترباباشمل۲

اگرکسی را دوست ندارید، ازاودوری کنید ودرمحفلی که اوهست شرکت ننمائید. ما به کاندیاهای ولایت فقیه که ازسوی ملت برگزیده نشده اند، رای نمی دهیم،وحتی به صندوق رای نیزنزدیک نمی شویم

زندگی پرماجرای آیت الله نان خامه ای۰

حضرت آیت الله نان خامه ای، نایب برحق امام زمان(ع) درزمین، هوا وهمه آسمان ها، تاکنون زنگی پرماجرائی داشته اند که اتل متل خبرنگارفعال ما توانسته است با مطا لعه وگفتگوی باخود ایشان به طورکوتاه به شرح آگاهی هم میهنان محترم برساند: آقای نان خامه ای درطفولیت درکناروبه کمک پدربزرگوارشان، دربردن گاری وحمل بارازکوچه به […]

برخورد لفظی رژیم با گروه ماهستیم، ما نان می خواهیم۳

شماری ازهم میهنان ساده دل وخوش خیال ما بنا به توصیه وتحت تاثیرچند شارلاتان، درجلوی نانوائی ها گردهم آمده وشعار”مانان می خواهیم” خود را به گوش گردن کلفتان رژیم رساندند. هم چنین گروهی نیزدرکنارزاینده رود باهم آمده وبه شعاردادن “ما هستیم” پرداختند. دربرابراین دوگروه، آقای نان خامه ای امام چهاردهم ونایب امام کنونی یعنی امام […]