چه کسانی رژیم خون آشام آخوندی را نگهداری می کنند؟۰

تاریخ چند هزارساله ایران که با خون وخون ریزی نوشته شده، گزارش گرحیوان صفتانی است که با خود خواهی وخود پرستی همواره به کشورومردم خود خیانت می کنند. خیانت پیشگان درهردوره و هرزمان متفاوتند. این گونه پست فطرتان که ازانسانیت بدورند، عموما برای یک دستمال  تیمچه ای را به آتش می کشند. دردوران کنونی گروههای […]