داستان روباه وخرس۰

یکی بود، یکی نبود، درروزگارپیشین درجزیره ای دوردست ودرکناراقیانوس اطلس، روباه پیری مکار، و در گوشه دیگردرسرزمینی سرد ویخبندان به نام روسیاه، خرسی وحشی زندگی می کردند که هرکدام جداگانه  به خاطر قهرطبیعت، متجاوز وزورگوبارآمده بودند ودامنه گستره وچنگ اندازی خود را به دشت ها وسبزه های دورونزدیک  می افکندند. روباه پیربرای دست اندازی به […]

تقویم روز۰

روزهای مهم تاریخ کشورمان ازدید گروههای گوناگون: الف- جمبول ممبول اسلامی- روزنوروز- زایش علی، ملای متقیان وشفا بخش روزقیامت همه مسلمانان(ازدید شیعیان چند پله جلوتراز پیامبروخود خدا) ١٢ فروردین- روزبه کرسی نشاندن احکام صادره دردستگاه اللهی وفرستاده شده برای پیامبربه وسیله جبرئیل (با پیک مخصوص) . ١٣ فروردین- روزخرافات پرستی وکم عقلی ملت مجوس (ایرانیان). […]

مژدگانی شهرداری مشهد به مردم خراسان۰

شهرداری مشهد به عنوان شادباش نوروزی و عیدی به مردم خراسان مژده داد که در راستای اهداف جمبول وممبول ایران مبنی بر گسترش وتوسعه گورستان ها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، هم اکنون زمینی به بزرگی صد هکتاردرمشهد را به ساختن گورستان ویژه ای اختصاص داده شده که پاسخگوی نیازهای فوری دولت آقای انگوری نژاد باشد. […]

تبریک وتهنیت به آقای خراب آبادی۰

ازسوی جامعه رعبانیت، جوضچه های علم و طهارت، شیخ وشیوخ، و همه عرب وعرق زدگان کناره های خلیج پارس، تبریک و تلگرام هائی برای موفقیت بزرگ پیروزی تیم عربها برتیم مجوس (ایرانیان) از دیروز تا کنون به مقروکاخ آقای خراب آبادی رئیس  فدراسیون فوتبال، هم چنان روانه است. دراین مورد  شترسوارانی ازصحرا وبیابان های عربستان، […]

مسابقه فوتبال بین ایران وعربستان۰

دیروزدرحالی که بزرگان امت ذبح الله، ریش سپید وسیاهان، سردم دار ودم داران، ازخرد وکلان امن یجیب وآیت الکرسی خوانان، نیش به نیش وگوش به گوش در ورزشکاه صد هزار پسری آزادی تهران حضوریافته بودند، رزم آوری و نبرد ی جانانه میان پهلوانان ایران،وعرعرستان در گرفت. نخست   پیش بینی می شد که پنج بر هیچ، بازی […]

تغییرنام ها وتفسیرواژه ها وعبارات۰

درنشست فرهنگی جمبول ممبول ذبح اسلامی تغییرنام های زیرانجام گرفت: دانشگاه به گورستان، زندان به دانشگاه ملت ایران به امت مسلمان ایران، وکشور  ایران به مملکت امام زمان، ومتعلق به نماینده برحق او، ولی فقیر درفرهنگ نامه فضول محله واژه ها ی زیربا ترجمه آنان دیده می شود: بهشت = وعده نسیه برای خوش باوران […]

دومین سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

اتل متل خبرنگارما دومین چرند سرائی وفضله پراکنی این دانشمند بی نظیر و این پروفسوربی همتا درباره ظهوراسلام در عربستان، ومسلمان شدن ایرانیان را این چنین بیان می کند:”عربستان شبه جزیره ای است که پیش ازپیامبراسلام درفقر، بیسوادی، ظلم وستم وجنایت می سوخت. پیامبربزرگوارکه بی سواد بود، یک شبه پرو لبریزازسواد و دانش گردید. اوتوانست […]