سپاسگزاری ازمد یرتلویزیون آمریکا۰

چند تن ازنمایندگان مجلس ترحیم ذبح اسلامی به نام های آقایان زردک نژاد نماینده کلم آباد، مشک حسن بیک نماینده آخوند شهرازتوابع آستارا، هارت وپورتیان نماینده ارامنه، بافورنسب نماینده الاغ شهر، وقند پهلوئیان نماینده ویرانشهر ضمن بیانات وافاضات شورانگیزی درجلسه علنی دیروز، ازسوی نمایندگان در حال چرت ،غایب درجلسه ویا درحال قضای حاجت ازآقای کمبوزبامبولی […]

محکومیت دردادگاه۰

پریروز دردادگاه روحانیت غیابا به پرونده متوفی شاه سابق رسیدگی شد وایشان به دروغگوئی ونشر اکاذیب به ۵۰ ضربه شلاق و۳ ماه زندان تادیبی محکوم گردید. شاه سابق محکوم است که درجشن های ۲۵۰۰ سال گوسفند وار پروری مردم ایران، درحضورشماری ازگوسفیدان ایران، به کورش پادشاه بزرگ هخامنشی دستور می دهد  که اوآسوده بخوابد درحالی […]

کنفرانس مذبوحاتی آقای انگوری نژاد۰

آقای رئیس جمبول ممبول ذبح اسلامی گزارش زیررا درمورد اقدامات ۴ سال گذشته خود به آگاهی رسانه های کشوررساندند: از آن جا که سگ حیوان خوبی نیست وگوشت خوشمزه ای ندارد، ما به برادران ذبح اللهی، هویجی، وستاد کاسب کاران (سپاه پاسداران)،  دستور داده ایم که با یک حرکت انقلابی، این جانوران را از پای […]

قصه عمو یادگار۰

یکی بود، یکی نبود.  درروزگارقدیم قدیما، دشت وکوهساری بود پرازسبزه وآب. رودها جاری، بلبلان به نغمه سرائی، وگوسپندان درکنارهم به چرا مشغول. درمیان این گوسپندان هرگزجنگ وجدل و یکی رابر دیگری برتری ومزیتی نبود. دراین میان، روزی  قوچ شاخداربزرگی به جلو آمد وبر گوسپندان دیگربا پرخاش وتندی به زورگوئی وقلدری پرداخت. گهگاهی که گوسپندان چراگاههای […]

فریاد مام میهن به ضحاک ماردوش۰

ای ضحاک، ای خون آشام قرن، ای سفاک بی رحم، تا کی؟ وتا کی؟ فرزندان وجگرگوشگان مرا به قربانی می گیری؟ آیا زمان آن نرسیده که به خود آئی، مارهای هوس آلود وپراشتهای خود را مهارکرده وبه جوانان من ترحم کنی؟ سال ها پیش نخست جوانان مرا  به زندان افکندی وآن گاه بیکباره دراندک زمانی […]

آگهی استخدام۰

تلویزیون عاری ازمهربه دنبال ته کشیدن فحاشی وعربده کشی گوینده پیشین خود، در   جستجوی استخدام گوینده جدیدی است که با فحش های خواهرومادررکیک وچارواداری و عربده کشیدن آشنا باشد تا بلکه ۶۰ میلیون ملت نا سپاس ونمک نشناس، مانند مصدقی ها، چپی ها، ودیگروطن فروشان نا سپاس به. اربا ب وولی نعمت خود یعنی شاهنشاه […]

مبارزه انتخاباتی آقای خاتون آبادی۰

آقای خاتون آبادی رئیس جمبول ممبول پیشین، اخیر”ا د چاروسوسه شده اند که باردیگربیایند ومانند گذشته خدمات درخشان وکم نظیر خود را پیگیری کنند. البته ایشان هنوزدچاربلا تکلیفی چه کنم؟ نکنم؟ بالله بیام؟ والله نیام؟ مشه؟ نمشه؟ مخوام؟ ونمخوام؟ هستند. خبرنگارفضول محله ازایشان پرسید چنا نچه تصمیم به آمدن گرفتید برنامه آینده اتان چیست؟ ایشان […]