نامه سرگشاده گوسفندان مستضعف به رهبر کهیر انقلاب۰

به مناسبت گرانی سرسام آور و نایاب شدن گوشت در ایران، چند تن ازگوسفندان نامه ای به ولی فقیر نوشته اند که براثرکمبود آب بخاطرعدم بارندگی و پرخوری آخوندها، سبزه و گیاهی از زمین نروئیده، و رمقی برایشان نمانده است.آنان از علی بابا رهبر دزدان قلعه جماران در خواست کردند تا جلو پرخوری آخوندها را بگیرند.

فریاد مام میهن به ضحاک ماردوش۰

ای ضحاک، ای خون آشام قرن، ای سفاک بی رحم، تا کی؟ وتا کی؟ فرزندان وجگرگوشگان مرا به قربانی می گیری؟ آیا زمان آن نرسیده که به خود آئی، مارهای هوس آلود وپراشتهای خود را مهارکرده وبه جوانان من ترحم کنی؟ سال ها پیش نخست جوانان مرا  به زندان افکندی وآن گاه بیکباره دراندک زمانی […]

آگهی استخدام۰

تلویزیون عاری ازمهربه دنبال ته کشیدن فحاشی وعربده کشی گوینده پیشین خود، در   جستجوی استخدام گوینده جدیدی است که با فحش های خواهرومادررکیک وچارواداری و عربده کشیدن آشنا باشد تا بلکه ۶۰ میلیون ملت نا سپاس ونمک نشناس، مانند مصدقی ها، چپی ها، ودیگروطن فروشان نا سپاس به. اربا ب وولی نعمت خود یعنی شاهنشاه […]

مبارزه انتخاباتی آقای خاتون آبادی۰

آقای خاتون آبادی رئیس جمبول ممبول پیشین، اخیر”ا د چاروسوسه شده اند که باردیگربیایند ومانند گذشته خدمات درخشان وکم نظیر خود را پیگیری کنند. البته ایشان هنوزدچاربلا تکلیفی چه کنم؟ نکنم؟ بالله بیام؟ والله نیام؟ مشه؟ نمشه؟ مخوام؟ ونمخوام؟ هستند. خبرنگارفضول محله ازایشان پرسید چنا نچه تصمیم به آمدن گرفتید برنامه آینده اتان چیست؟ ایشان […]

مردم نا سپاس، یا ملت محارب باخدا؟۰

داریوش بزرگ درکتیبه بیستون، ودیگر پادشاهان، سلطنت خود را هدیه ای از  اهورامزدا، وشاهان مسلمان و ولی فقیه خود را نماینده الله، می دانند.  نتیجه این که مردم ایران از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون، هیچگونه سمت وکاری درکشورما نداشته ، وبناچارگوسفند واردربرابراین خود کامگان، تسلیم وبی پناه بوده اند. درغیر این صورت چنانچه اعتراضی کرده […]

هفت شین بازماندگان رژیم پیشین۰

با به هوا رفتن وسرنگونی رژیم گذشته، بازماندگان آن رژیم بجای هفت سین،هفت شین زیر را برگزیده اند: شاه شعبان بی مخ شعارهای توخالی شهبانو شچاع الدین شفا شاهزاده درانتظار شوهای تلویزیونی بی محتوا

هفت سین جمبول ممبول استالینی۰

دولت ذبح اسلامی به گستردن وانداختن سفره هفت سین که آئین پاک ایرانیان است، باور و اعتقادی ندارد. ولی به هفت سین واجرای آن درنظام خود به شرح زیر، باورمند است: سربه نیست کردن سنگسا ر سربه دار سرمردم شیره مالیدن سپاه پاسداران سرکوبی دگراند یشان ساخت وپاخت با دشمنان مردم وکشورایران

داستان جشن شب چهارشنبه سوری۰

آورده اند که درروزگارپبشین سرزمینی  بود سرسبزوآباد وخرم، با کوهها ودشت ها، رودها و دریاها. بامردمانی مهربان، ساده دل، وباورمند به یزدان پاک، به پندار، گفتار، وکردارنیک وگریزان از اهریمن، آورنده وپرورنده زشتی ها،و سیاهی ها. مردمانی ازنژاد، آداب ورسوم  وزبان های گوناگون، اززردشتی، کلیمی، وترسائی که در کنارهم به سازش وسازندگی می پرداختند. این […]