بایگانی

نگاهی کوتاه به ظهور و سقوط اسلام در اسپانیا۶

اشغال اسپانیا و فرار از آن بیابان گردان عربستان پس از چند سده تسلط و حکمفرمایی بر سرزمین ایران و کشورهای روم در سال ۷۱۰ میلادی وارد اسپانیا شدند و رفته رفته قدرت را به دست آوردند تا آن که در دوم ژانویه ۱۴۹۲سرانجام ناچار به ترک آن کشور شده، به کشورهای آفریقایی مانند مراکش و تونس مهاجرت کردند..