بایگانی

بزرگداشت روز کارگر، نشانه رشد فرهنگی و سیاسی مردمان یک کشور است۱

نخستین روز ماه مه میلادی برابر با ۱۱ اردیبهشت هرسال، به افتخار کارگران سرتاسر جهان، بنام "روز کارگر" نامگذاری شده و از سوی شماری از دولت ها اتحادیه های کارگری مراسمی برگزار می شود. اهمیت روز کارگر بر کسی پوشیده نیست. با نگاهی ژرف در زندگی روزمره امان، به آسانی به خدمات کارگران پی خواهیم برد.