بایگانی

آخوند فرومایه که جوانان را پست و زنان را پست تر می نامد، ایران را در آستانه جنگ با همسایگان عرب قرار داده۲

انسان ها از دیدگاه رژیم انسانی تعریف ویژه ای دارند؛ آنان که در بست فدائی و نوکر آخوندند و در برابر هر طلبه بیسواد اظهار عجز و بندگی می کنند، بیگمان از مسلمانان پاک طینت اسلام راستین اند. ولیکن کسانی که خط دیگری سوای بردگی آخوندهای بی شرافت دارند، از دشمنان اسلام و محارب ولایت فقیه به شمار می روند.

این مقاله به پیشگاه همه دوستان گرانمایه و بزرگواری که تا به امروز ما را همراهی کرده اند، تقدیم می گردد۲

دوستان، پشتیبانی شما گرامیان، پنجاه هزار شمع روشن شده است در تاریکی مطلق و خفقان زده ی آسمان گرفته ی "ایرانمان" و هر روز که بر تعداد شما این شمع های فروزان، افزوده تر می گردد، پرتو امید به آینده و نوید آزادی بیشتر در دل مردمان شرافتمند کشورمان درخشندگی می یابد، و آرزوها به حقیقت نزدیک تر می شود.

هم وطن چه نشسته ای؟ بنگر که پان ترک، پان عرب و پان های دگر، سرزمین امان را چگونه پاره پاره می کنند۱۱

روزهای تلخ و شیرین بسیاری را با هم پشت سر گذاشتیم. همگی با هم مظلوم و بی پناه واقع شدیم و همراه یکدیگر بودیم در روزهایی که بوی خون در فضای ایران پیچیده بود.من و شما با هم برای آزادی، جان خود را در کف دست گرفتیم و به خیابان ها قدم نهادیم. تو که فراموش نکرده ای آن روزها را ای خواهر،ای برادر؟