بایگانی

سکوت ما از رضایتمان نیست، بلکه از ترس، بزدلی، بی تفاوتی، و تک روی امان است۸

در یک جامعه پیشرفته، در هر مسئله سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی، بیشترین مردم در هر شرایط باهم اتحاد، همآهنگی دارند. چنانچه نیازی به اعتراض و برخاستن باشد، همگی شرکت می کنند. رژیم های چنین جوامعی، به دلیل نارضایتی عمومی و روبرو شدن با جمعیت زیاد، به خود اجازه نمی دهند کسی را دستگیر کنند، به محاکمه کشند.

دوستان سبز؛ به جای کشاندن جنازه جنبش به خیابان ها و فرستادن جوان ها به زندان، مردم را دعوت به اعتصاب سراسری کنید۳

یکی از بهترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راه های به زانو در آوردن دولت های خودکامه، اعتصاب سراسری و مبارزات مدنی و سرپیچی از قوانین موجود است. بر ما روشن است که تنها چیزی که حکومت های دیکتاتوری را سرپا نگاه داشته و به آنان قدرت مانور و حرکت را می دهد، پول و شرایط مساعد اقتصادی است.

حمله به سفارت انگلیس، لکه ننگ دیگری بر دامن هر ایرانی، و ثبت در تاریخ کشورهای دیگر جهان۱۱

مزدوران و چاقو کشان رژیم افسار گسیخته مانند دزدان و قاتلان روز روشن از دیوار سفارت انگلیس بالارفته به غارتگری پرداختند. رژیمی که باید حافظ جان مردم باشد، بلای جان و دزد ناموس مردم شده. رژیمی که باید نگهبان و محافظ سفارت خانه کشورها بوده، خود دزد و غارتگر سفارتخانه ها شده.

پلیس انگلیس بیگناهی را کشت، مردم به پا خاستند و شهرها را به آتش کشیدند۱۱

در انگلیس که ۸۰٪ دارایی مملکت به ۲۰٪، و ۲۰٪ دارایی به ۸۰٪ تعلق دارد، پلیس به مردی تیر اندازی می کند. در نتیجه در لندن و چند شهر بزرگ، جوانان هر گوشه شهر را به آتش کشیدند، فروشگاههای بزرگ، و جواهر فروشی ها که درآمدهای کلانی دارند، و موجب فقر و بدبختی طبقه رنج کش کشورند غارت کردند، و به آتش کشیدند.

بیانیه گروه فضول محلّه; آقایان اصلاح طلب، پرهیز از خشونت و مسالمت تا به کی؟ بی غیرتی هم حدی دارد۱۰

از اصلاح طلبان حکومتی درخواست می شود که دست از بازی کردن با جان مردم بردارند و به دنبال اندیشه اتحاد و همبستگی کلیه ی ارگان و گروه ها ی سیاسی باشند. زیرا اگر میان خود و دیگر گروه های مبارز، اتحاد به عمل نیاورند و تنها به قاضی بروند، پیامد تصمیم های اشتباهشان، جز کشتار، و سرکوبی مردم نخواهد بود.

آقای موسوی گرامی، صبر ما به پایان رسید، آیا سال «صبر و استقامت» شما تمامی ندارد؟۳

آقای موسوی، با راهنمایی رهبران مخالفین رژیم مصر، مردم ۱۴ شبانه روز با همه سختی ها در انقلاب خود ماندند. حکومت نظامی را شکستند، و با خشونت رژیم تلافی مثل نمودند.

ویژگی های نظام های تمامیت خواه۲

نظام های توتالیتر، حکومت یک حزب واحد و یک اندیشه همگون است. پیشوا در رأس هرم قرار دارد و قدرت خود را از یک آرمان موهوم (مثلاً الله) می گیرد و الله تدوین کننده کلیه قوانین اجتماعی است و پیشوا میدانگاهی می سازد برای ذوب شدگان.توتالیتاریست ها کلیه امکانات موجود حتی جایگزین های مجازی را نابود می سازند.