بایگانی

حتی اصلاح طلبان هم به اصلاح رژیم اعتقادی ندارند.۰

شبکه هایی که با پخش موسیقی و برنامه های پر آب و رنگ و فریبنده مردم را بسوی خود کشیده اند و مخاطب میلیونی دارند ، اما پس از کسب مخاطب بر طبل اصلاح طلبی و حمایت زیر خاکی از ولایت فقیه می کوبند. آخرین مورد این خفت و حقارت را در حمایت همه جانبه ی کمپین حقوق بشر ایران و کامبیز حسینی دیدیم که با دهن کجی به کشتگان انتخابات گذشته ، برنامه ی ننگین خود را با این کلمه آغاز کرد : « انتخابات مجلس...» وای بر ما که برای لقمه نانی حاضریم میلیونها ایرانی را فریب دهیم.