بایگانی

آخوندک پلشتی که “گشت نامحسوس” را موجب جامعه مخلص، مؤمن و متدین می داند!۰

آخوند مرتجع و زنان پاکدامن کشورمان آخوند مرتجع حسین ابراهیمی شکر افشانی نموده که :” گشت نامحسوس برای جلوگیری از مفاسد اخلاقی است…”این آخوند پلشت نمی داندکه بانوان محترم کشورمان سوای شمار اندکی از روسپی های فرصت طلب کنار آخوندها، مظهر پاکی و درستی اند و در باره عفت و پاکدامنی آنان شک و تردیدی نیست.

آیا ما نگهبان و پاسدار فرهنگ تازیانیم، و یا سرزمین خودمان؟۲۰

جنایت کاران تازی با بی رحمی و وحشیگری سرپوشی بر روی تاریخ و فرهنگ ما گذاشتند، و تاریخ و فرهنگی ساختگی و بی محتوا، به حلق ما فرو کردند. تا جایی که نسل های بعدی، به این آموزه های چندش آور و مسخره خوی گرفتند، و از آن خود دانستند. ما روزشمار ایرانی را فراموش نموده، و به جای آن سالنامه عربی انتخاب کردیم.

علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان۴۶

با فروپاشی دودمان ساسانیان تازیان توانستند ایران را چپاول و ویران کنند. از عمر پرسش شد با اسیران ایرانی چه خواهید کرد؟ پاسخ داد مسلمانان ما، آن ها را تا زنده هستند می خورند، زمانی که ما مردیم، فرزندانمان کودکان آنان را تا زنده اند خواهند خورد و خوردن و له شدن ایرانیان توسط تازیان هنوز ادامه دارد.

آیاسوزاندن قرآن گناه است، یانه؟۸۰

سوزاندن قرآن یاهرکتاب دیگر، کار ناپسندی است، همان گونه که سوزاندن و ریختن کتاب ها به رودخانه دجله و فرات، با یورش تازیان در ایران انجام گرفت. یا آتش زدن کتاب خانه های نهاوند، جندیشاپور، خراسان بزرگ، فارس، پارسه، و دیگر شهرهای بزرگ ایران، و اسکندریه هرکدام زشت و از بربریت تازیان بود.