بایگانی

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش – باز جوید روزگار وصل خویش۱۷

هم وطن، اصل خویش را پیدا کن، هویت ملیت را بجوی، بزرگان و نیکان این مرز و بوم را بشناس و از کردار و رفتارشان برای فرزندانت قصه ها بگو، به کودکانت بگو که بابک خرمدین، آن وطن پرست شجاع، چگونه در مقابل اعراب و استعمارشان ایستاد و شهامت داشته باش و بگو که اعراب خونخوار با بابک ما چه کردند.