بایگانی

پیروزی حسن داعی بر تریتا پارسی، پیروزی مردم ایران است۸

ما از حسن داعی چه می دانیم؟. گذشته حسن داعی به ما ربطی ندارد. آنچه برایمان مهم است، کردار، گفتار و رفتار کنونی او است. زیرا چند سالی است می بینیم و شاهد آنیم که چگونه این میهن دوست با همه تنگناها در زندگی روزانه توانست با سازمان نایاک جاسوس و مزدور رژیم اسلامی به مبارزه پردازد و آنان را رسوا کند.

نقدی چند، بر مصاحبه خانم عبادی با شورای ملی ایرانیان آمریکا – NIAC۱۱

خانم عبادی با الهام از دستورات دینی علی شریعتی، با تریتا پارسی و دیگر ایران فروشان نشستند، گفتند، و برخاستند، و به نتیجه رسیدند که بهترین روش( نمی دانیم برای کی؟) اصلاح طلبی و روش مماشات با استفاده از قانون اساسی رژیم اسلامی است.

هم میهن، فکری به حال خود کن، گروهی دراندیشه نگهداری رژیمند۰

خاتمی، موسوی، کروبی، عبدی، کدیور، سروش، گنجی، سروش،معصومه قمی، بنی صدر، شماری در گروه سبز و یا بست نشسته در غرب، تنها هدفشان بودن رژیم اسلامی با تغییر نفرات و سمت هاست. اینها جایی نرفتند و زیر پرچم بریتانیا آماده اند که آرایش و بزک رژیم را کمی تغییر داده، ۳۰ سال دیگر کلاه سر ملت گذارند.