بایگانی

دوازده فروردین، یادآور روز حماقت و به گل نشستن کشتی فهم و شعور ایرانی است۱۲

دوازده فروردین یقیناً روز جهل و نادانی و خردباختگی ملتی است که سند بدبختی و حکم اعدام خود را امضاء کرده است. اگر که می بینیم اعدام هایی همه روزه در شهرهای ایران صورت می گیرد، بی تردید دستور اعدام آنان به وسیله خود ملت در ۱۲ فروردین بیش از سه دهه پیش به امضاء رسیده است.