بایگانی

آیا سکوت و بی تفاوتی مردم ایران تا کنون، دلیل اصلی طول عمر رژیم جنایتکار اسلامی نبوده است؟۱۲

تخم مرغ شانه ای نه هزار تومان و نان و گوشت و سایر مواد خوراکی همواره سیر صعودی را طی می کند. با دریافت نکردن حقوق های ماهانه، کمرسرپرستان خانواده ها را می شکند. با همه این سختی ها، اگر صدایی از دیوار در آید از مردم صدایی شنیده نمی شود. گویا ما از ۱۴۰۰ سال پیش از زمره مردگانیم و خود از آن بی خبریم.