دانشگاه امربه معروف ونهی از منکر ۰

به دنبال موفقیت چشمگیر دانشگاه امربه معروف ونهی ازمنکرواحد مستقردرزندان اوین درآموزش وجلو گیری ازعملکرد شماری از۶۰ میلیون اوباش ، اراذل، و محاربان با الله امت ایرانی، وزیراغفال جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظردارد شعباتی همانند این دانشگاه را بزودی درصدها بازداشتگاههای کرج  وشهرستان های دیگر دایرکند.