آقای خامنه ای: شما عامل فساد، اعتیاد، فقرجامعه و بهم پاشیدگی شیرازه کشورید

نامه سرگشاده:
این نامه سرگشاده خطاب به رهبر خود برگزیده ایران است که از دیدگاه تاریخ و ملت ایران هیچگونه مشروعیتی ندارد و برخلاف خواسته ملت و صلاح مملکت پست رهبری کشور را اشغال کرده و به تاراج و فروپاشی آن پرداخته است.
نامه سرگشاده:

آقای خامنه ای:
اگر وجدان و شرف و انسانیت داری بدان و آگاه باش که بسیاری از کارهائی که می کنی بر خلاف خواسته مردم و مصلحت کشورمان است. چه کسی به شما این نمایندگی ها را داده است؟ شما خود برگزیده این پست و مقامی. هرگز ملت ایران شما را در چنین پست و مقامی منصوب نکرده است.

آقای خامنه ای:
خیانت شما، بستگان، و یارانتان به این کشور ناگفتنی است و صفحات سیاه تاریخ کنونی کشورمان را می پوشاند. شما به هیچ عنوان رسمیتی به عنوان رهبر ایران ندارید و اکثر مردم این کشور با نفرت و بیزاری به شما نگاه می کنند. هم میهنان ما به راستی از سوی شما و چماقدارنتان به گروگان گرفته شده و همه گونه حق و حقوق آنان در هرزمینه از دست رفته و اجازه کمترین اعتراض و انتقادی از رفتار غیر انسانی شما ندارند.