این فرم ارسالی را پر کنید و ما یک کپی از این مقاله "بورس تحصیلی نداآقاسلطان و خشم ولی وقیح: «جایی که شاه می بخشه ولی علی گدا نمی بخشه!»" را برای دوست شما ارسال خواهیم کرد. این کار باعث خواهد شد تا از فیلتر دولت ایران عبور کرده و دوست شما قادر به خواندن مقاله از باکس آنها خواهد بود.

لطفا از دوست تان بخواهید که noreply@fozoolemahaleh.com را به لیست ارسال پیام های ایمل خودش اضافه کند و یا قسمت هرزنامه ها ( spam mail - junk mail ) را برای دریافت پیام مربوطه چک کند.