این فرم ارسالی را پر کنید و ما یک کپی از این مقاله "جوانان برومند میهن؛ سازش با رژیم مرگبار، طوق بردگی آخونداست برگردن مردم ما، هشیار باشید" را برای دوست شما ارسال خواهیم کرد. این کار باعث خواهد شد تا از فیلتر دولت ایران عبور کرده و دوست شما قادر به خواندن مقاله از باکس آنها خواهد بود.

لطفا از دوست تان بخواهید که noreply@fozoolemahaleh.com را به لیست ارسال پیام های ایمل خودش اضافه کند و یا قسمت هرزنامه ها ( spam mail - junk mail ) را برای دریافت پیام مربوطه چک کند.