این فرم ارسالی را پر کنید و ما یک کپی از این مقاله "شانزده ۱۶ آذر، سالروز رستاخیز دانشجویان آزادی خواه علیه دیکتاتوری" را برای دوست شما ارسال خواهیم کرد. این کار باعث خواهد شد تا از فیلتر دولت ایران عبور کرده و دوست شما قادر به خواندن مقاله از باکس آنها خواهد بود.

لطفا از دوست تان بخواهید که noreply@fozoolemahaleh.com را به لیست ارسال پیام های ایمل خودش اضافه کند و یا قسمت هرزنامه ها ( spam mail - junk mail ) را برای دریافت پیام مربوطه چک کند.