این فرم ارسالی را پر کنید و ما یک کپی از این مقاله "ساتیا سای بابا گوید؛ “دست های یاری رسان، مقدّس تر از لب های دعاگوی هستند”" را برای دوست شما ارسال خواهیم کرد. این کار باعث خواهد شد تا از فیلتر دولت ایران عبور کرده و دوست شما قادر به خواندن مقاله از باکس آنها خواهد بود.

لطفا از دوست تان بخواهید که noreply@fozoolemahaleh.com را به لیست ارسال پیام های ایمل خودش اضافه کند و یا قسمت هرزنامه ها ( spam mail - junk mail ) را برای دریافت پیام مربوطه چک کند.