از هم گسیختگی و پارگی میان اتحاد نا مقدس فیضیه قم و کاخ کرملین ۳

پیامد انقلاب مردمی ۱۳۵۷ تنها روی کار آمدن آخوند و برگزاری یک حکومت اسلامی نبود. بلکه همبستگی و پیوند تنگاتنگی بود که میان آخوندهای ساخت فیضیه قم، و کاخ کرملین روسیه پدید آمد. از آن تاریخ تاکنون سایه شوم حکومت فاشیستی روسی، و آخوندهای خودکامه بر مردم ایران سایه افکنده است. شگفتی اینجاست که چرا در پرچم ابداعی آخوندها، نشانه ای از داس و چکش دیده نمی شود؟.

رژیم ملاها خود از خیانت های هم پالکی هایشان از چهار سده گذشته تا کنون، به کشور و مردم ایران به خوبی آگاهند. برای آن که خیانت های آنان را پرده پوشی کنند، به روش ماله کشی روی آورده، و هر خیانت به مردم و این سرزمین را وارونه جلوه داده، و به عنوان خدمت و جان فشانی در راه کشور و مردم معرفی می کنند. خردباختگان و مزدورانی مانند آخوند کدیور، آخوند اشکوری، میر حسین موسوی، و شماری دیگر نیز با آخوند همراه و هم آواز شده، این خائنین را خدمتگذاران مردم می نامند.

این فرتوری است که رئیس جمهور  روسیه تجاوز گر را در کنار احمدی نژاد ( محمد علی شاه)، دست نشانده خود، نشان می دهد.

این فرتوری است که رئیس جمهور  روسیه تجاوز گر را در کنار احمدی نژاد ( محمد علی شاه)، دست نشانده خود، نشان می دهد.

به تازگی فردی به نام صادق زیبا کلام که ظاهراً استاد دانشگاه آخوندها می باشد، در مقاله ای، مشروطیت را انحراف از واقعیت و بر خلاف خواسته و تلاش مردم ایران که همانا حکومت مشروعه باشد نام برده، در این مقاله به ستایش آخوند می پردازد، و شیخ فضل الله آخوند خیانت کاری که با مشروطیت سرجنگ داشت، شجاع شهید نامیده، تلاش و عملکرد خیانت بار او را مثبت و در راه انقلاب مردمی می داند.

از این که از چهار سده پیش تا کنون آخوندها همواره به ایران و مردم خیانت کرده اند، جای هیچگونه شک و تردیدی نیست. خیانت شیخ فضل الله در مخالفت با مشروطیت تا دستگیری و نابودی او از سوی میهن پرستان، خیانت آخوندهایی مانند سید محمد باقربهبهانی، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر در تحریک و واداشتن فتحعلیشاه به جنگ با روسها و از کف دادن بخش بزرگی از ایران، و یا خیانت های آیت الله کاشانی در همکاری با انگلیس، در گیری با مصدق، و یا مخالفت ورزیدن با تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری، نمونه هایی است که تا کنون انجام شده، و ثبت در تاریخ است.

در این دوران تلخ سی ساله نیز، این از خدا بی خبران و خودکامگان، هستی و نیستی، مملکت و رزق و روزی مردم بینوا و دربند را در چهار مورد تباه و نابود ساختند:
۱- صرف کارهای تروریستی در کشورهای گوناگون، تربیت و به کارگماردن مزدوران، و کشتن مخالفین خود.
۲- هزینه کردن برای ساختن و ترمیم مسجد، حسینیه، گور تازیان، و دعوت از فرصت طلبان و کاسه لیسان، برگزاری مراسم چندش آور ضد ملی و ضد مردمی، و یا در راستای خردزدایی و تحمیر مردم، مسابقه طوطی وار خواندن قرآن، در راستای فرسایش روح و روان، و آرامش مردم.
۳- چپاول و غارت بیت المال و سپردن ارز در حساب های شخصی خودشان، در سرتاسر جهان.
۴- پرداخت میلیون ها دلار به رژیم سلطه گر و دیکتاتور روسیه برای تولید نیروی هسته ای و ادامه حکومت ننگین خودشان.

پول هایی که آخوند از گوش و گلوی مردم ایران می گیرد، در اختیار حزب الله لبنان می گذارد تا به شستشوی مغز کودکان بپردازد. هرکدام از این کودکان بی گناه و چشم بسته در آینده به جنایتکاری خون آشآم تبدیل خواهند شد که کسی را یارای آنان نیست. این است فلسفه اسلام، اینست آئین و آموزش اسلام، و اینست راه و روش مردم را  به عبودیت و بندگی در آوردن، که مرام اصلی اسلام است.

پول هایی که آخوند از گوش و گلوی مردم ایران می گیرد، در اختیار حزب الله لبنان می گذارد تا به شستشوی مغز کودکان بپردازد. هرکدام از این کودکان بی گناه و چشم بسته در آینده به جنایتکاری خون آشآم تبدیل خواهند شد که کسی را یارای آنان نیست. این است فلسفه اسلام، اینست آئین و آموزش اسلام، و اینست راه و روش مردم را  به عبودیت و بندگی در آوردن، که مرام اصلی اسلام است.

خیانت آخوند در سه مورد ۱-۳ بالا، آشکار و مورد شناخت هم میهنان، به ویژه جوانان کشور است. از این روی، در این مقاله به رابطه ایران و روسیه پرداخته می شود:
شاید هم میهنان ما بدانند که یکی از اهرم های قدرت و روی کار آمدن رژیم اسلامی، تلاش و همکاری نیروهای چپ، مانند مجاهدین، و حزب توده بود. خمینی پس از آن که توانست سوار بردوش این دوگروه انقلاب را به سود خود پایان بخشد، گرچه به سرعت هردو گروه را به کنار زده و خود یکه تاز میدان شد، ولی نمی توانست از کمک و پشتیبانی کشور های دیگر محروم بماند.

رژیم اسلامی پس از اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی، چون ملت خردباخته را یک پارچه به دنبال و طرفدار خود دید، سیاست خود را بر دوچیز پایه گذاری کرد:
نخست وانمود کردن و نشان دادن مخالفت با آمریکا بود. سیاست کثیفی که در این سه دهه ملت ایران را به بازی گرفته است. دیگر این که هرچه بیشتر سرنوشت کشور را در پناه و در اختیار روسیه قرار داد. رژیمی که تا کنون  دست دراز خود را به درون هر جیب و هر سوراخی فرو کرده است، در برابر خرس بزرگ (روسیه خودکامه)، آنچنان عبد ذلیل و بیچاره بوده که هر واکنش زشت و ناروا از روسیه دیده و ببیند، لای سبیل و زیر عمامه خود می گذارد و خم به ابرو بر نمی آورد. چنانکه کشتار مسلمانان میانمار به دلیل جنایت خود آنان موجب برافروختن و برانگیختن آخوندها شده، در جایی که قلع و قمع مسلمانان چچنیا امری موجه و درست بوده است.

خوانندگان ما به خوبی می دانند که از روسیه در دو سده کنونی بیشترین و بدترین آسیب و صدمه به کشور ما وارد شده است. جنگهای ده ساله ایران و روس، و از دست دادن یک سوم خاک ایران در زمان فتحعلیشاه خردباخته، و پیامدهای بعدی آن، یعنی نفوذ دولت روسیه در سرنوشت کشورمان در دوران قاجاریه را هرگز فراموش نمی کنیم. در دوران اشغال آذربایجان تا قزوین به وسیله روسها نیز اگر پرزیدنت ترومن به فریاد ما نرسیده بود و به روسیه هوشدارآغاز جنگ نمی داد، امروز دیگر آذربایجان تا قزوین بخشی از خاک روسیه بود، و مرز کشورمان با روسیه به شهر قزوین می رسید.

حال، همانگونه که شاهان قاجار، از فتحعلیشاه تا محمد علی شاه زیر پرچم و حمایت روسیه مملکت را به بیراهه کشاندند، این رژیم نیز با فرو رفتن به کام روسیه خودکامه و قدرت طلب، استقلال، سرنوشت و منافع کشورمان را در این قمار، به خطر انداخته است. قماری که سرانجام آن باختن است، نه بردن. از دست دادن سهم بزرگی از دریای مازندران، نخستین باخت این قمار آخوندی درارتباط با روسیه است. باخت دیگر که از هم اکنون پیش بینی می شود، بهره برداری از ذخیره های نفت در بستر دریا است که گویا مورد مذاکره آن با روسیه است.

نکته دیگر، هزینه کردن برای دستیابی به سلاح اتمی به کمک روسیه است. ما در جریان پرداخت پول های بیشمار رژیم به روسیه در این دو سده نیستیم. ولی آنچه که آشکار است، هرگونه تصمیم گیری و سرنوشت این رؤیای احمقانه رژیم اسلامی برای ساختن بمب اتمی، در دست روسیه است. بدین روی، هرآنچه رژیم اسلامی تا کنون پرداخت کرده و یا ناچار به پرداخت در آینده است، جز فقر و درماندگی، سیه روزی، و سرانجام ناکامی برای ملت ایران چیزی به بار نخواهد آورد.

گروکشی روسها با موشک اس ۳۰۰-
رژیم اسلامی برای برخورداری از حمایت و پشتیبانی روسیه به ویژه هنگام تصویب قطعنامه های سازمان ملل، تا کنون امتیازات زیادی به روسها داده که نمونه آن واگذاری بخش بزرگی از دریای خزر است که بدان اشاره شد. دیگر این که، در خرید اسلحه و موشک های با کاربرد گوناگون،  گویا با پرداخت چهار میلیارد دلار، قراردادهایی به امضاء رسانده  که روسها به تعهدات خود عمل ننمودند، و از باز پرداخت پول آن نیز خودداری نمودند.

گوینده این ویدیو دلیل می آورد که فروش موشک اس ۳۰۰ به ایران برای آن بوده که اگر دولت های باختری به سوریه حمله نظامی کنند، ایران بتواند با این موشک پیشرفته هواپیماهای آنان را نشانه گرفته مورد هدف قرار دهد. حال، که دولت روسیه به این نتیجه رسیده که بشار اسد ماندنی نیست، پول های ایران را بالا کشیده، و از تحویل موشک سرباز زده است.

روزنامه مردم سالاری در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ می نویسد: ” امتناع روسیه از تحویل موشک اس ۳۰۰، یکی از اختلافات سیاسی سالهای اخیر ایران و روسیه بوده است. موضوعی که با شکایت ایران وارد فاز جدیدی شد و اینک اظهارات مقامات روسی درباره این شکایت، مرحله جدیدی از پرونده این موشک را رقم زده است”. دولت روسیه با دریافت پول کلانی از رژیم اسلامی با گردن کشی و لات گری، از تحویل موشک های مورد قرار داد به بهانه های واهی سرباز می زند.

آنچنان که:” روزنامه روسی کامرسانت به نقل از یک منبع در دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجه روسیه نوشت: اگر تهران شکایت خود از روسیه در مورد اس ۳۰۰ را از دادگاه بین‌المللی پس نگیرد، روسیه موضع سخت تری نسبت به برنامه هسته ایران خواهد گرفت و ایران را از حمایت خود محروم خواهد کرد”. این بازی جدید روسیه برای نپرداختن غرامت به ایران است. روزنامه خبر  نیز در تاریخ ۲۰/۵/۹۱ از گروگان کشی روسیه گزارش می دهد.

رژیم اسلامی گویا با پرداخت ۴ میلیارد دلار سفارش ساخت و خرید پرتاب کننده بمب زمین به هوای  اس ۳۰۰ به روسیه داده است. ولی روسیه نه تنها از تحویل و دادن این موشک های زمین به هوا به ایران خود داری نموده، از بازپرداخت پول آن نیز خودداری می کند. این را باید شارلاتانی و باج خواهی دولت روسیه، و ضعف و بی حالی و غیر مردمی بودن رژیم اسلامی تلقی نمود.

رژیم اسلامی گویا با پرداخت ۴ میلیارد دلار سفارش ساخت و خرید پرتاب کننده بمب زمین به هوای  اس ۳۰۰ به روسیه داده است. ولی روسیه نه تنها از تحویل و دادن این موشک های زمین به هوا به ایران خود داری نموده، از بازپرداخت پول آن نیز خودداری می کند. این را باید شارلاتانی و باج خواهی دولت روسیه، و ضعف و بی حالی و غیر مردمی بودن رژیم اسلامی تلقی نمود.

هنگامی که یک رژیم از مردم خود جدا می شود و به دنبال دیکتاتوری و خودکامگی برای نجات خود از غرق شدن ناچار است به هر ریسمان و طناب پوسیده ای چنگ بزند، سرنوشتی جز بازنده شدن و از دست دادن همه چیز حتی استقلال و حاکمیت ملی به دنبال نخواهد داشت. اینجاست که ملت ایران، به ویژه نسل جوان، هرچه زودتر و هرچه کوشاتر به روش های گوناگون این رژیم ضد ایرانی را به کنار زده و تادیر نشده و باردیگر مسأله تجزیه و جدایی ایران پیش نیامده است، از خانه و کاشانه خود نگهداری و مواظبت نمایند.

 

 • Malakalshoara

  ماه رمضان  رفت و رو سیاهی به روزه گیران جاکش ماند  و بویگند دهانشون 

 • Malakalshoara

  ماه رمضان  رفت و رو سیاهی به روزه گیران جاکش ماند  و بوی-گند دهانشون 

  • Mani 13

   من اعتراض دارم! چرا فقط می گوئید ماهِ رمضان؟؟؟
   اسم درستش: ماهِ نا مبارکِ رمضان است.
   با درود،
   مانی ۱۳