بایگانی

قانون جدیدویزای آمریکا دشمنی علنی و همیشگی آن کشور با ایرانیان است۶

روابط دموکراسی میان ملت ها روابط واقعی کشورها بر اساس روابط ملت های آنست و نه دولت ها. دولت ها زود گذرند و اگر هم دوام هم داشته باشند سرانجام روزی برکنار می شوند و رژیم دیگری جایگزین آنها خواهد شد. ملتها رفتار و کردار و پیشینه دولت های دیگر درگذشته را چه خوب و یا بد فراموش نمی کنند.

جنایتی بس بزرگ در گوشه نشین کردن و به حاشیه راندن زنان ایران۵

زن و خانواده هیچ انسان با شرفی نیست که اهمیت نقش زنان را در خانواده کتمان کند. زن، به عنوان همسر، بهترین همکار، یار، و مددکار مرد است. به گفته ای، در پس هر مرد موفق و خوشبخت، زنی خردمند و فهمیده دیده می شود. زنان، در فراز و نشیب زندگی، مشاور و همفکر و مرحم درد و رنج او در حالت ناامیدی مردانند.

با چپاول و تاراج کشور، چه آینده ای برای آموزش نونهالان پیش بینی میشود؟۲

کودکان سرمایه آینده کشورند این گفته ای است که اندیشمندان و خردمندان جهان بدان اعتقاد و باور دارند. زیرا کودکان با داشتن آموزش با کیفیت خوب از خانه تا مدرسه، ذخیره معنوی و سازندگان آینده کشورند.از این روی، در کشورهای با وجود رژیم های آگاه و انسانی بیشتر تلاشها در تربیت و آموزش کودکان به کار می رود.

چه تفاوتی میان حکومت اسلامی و رژیم شاهنشاهی وجود دارد؟۴۲

چرا کسانی با حسرت ادعا دارندکه شاهنشاهی پایان یافته؟. زیرا آنچه پایان یافت مشروطه و اصلاحات آریامهری بود.گویی به قاجار یا صفویه بازگشته ایم. ژمانی که شاه عباس خود را "سگ درگاه علی " می نامید،فتحعلی شاه قبله عالم بود و دور و برش چاپلوسانی بودند که ایران را مرکز جهان و شاه را قدرت اول دنیا می نامیدند.

در غرب سگهادوست وفادارانسانند ولی در رژیم سگ ستیز آخوندی، باید آنان را نابود کرد۵

پس از آنکه قصابخانه کهریزک به دلیل رسوایی بین المللی از جنایات بیشمار خود به حالت نیمه تعطیل در آمد و چرخ های انسان کشی ولایت فقیه در کوتاه زمانی از کار ایستاد، حال، گویا نوبت قلع و قمع و کشتار سگها در آنجا فرا رسیده است. جمع آوری سگها و تلبار کردن آنان در منجلابی در کهریزک از سگ ستیزی آخوند است.

هشتم مارس، روز جهانی زن بر بانوان گرانمایه و محترم کشورمان فرخنده باد۷

هشتم مارس روز یادآوری و سپاسگزاری از مقام شامخ زن در جهان است. خردمندان کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام از یک سده پیش با خردگرایی، روزی را به نام روز زن نام گذاری کردند. ما این روز فرخنده و بزرگ را به همه زنان، به ویژه هم میهنانمان شادباش می گوییم.

روضه خوان پنج تومانی، پیشنهاد صلح و دوستی آمریکا را خصمانه برداشت می کند۱۰

پیشنهاد مذاکره باید با حسن نیست همراه باشد این گفتاری است که ملای مشهدی در برابر تمایل دوستی آمریکا عنوان می کند. حسن نیت آمریکا ازگفته این روضه خوان چه معنا دارد؟. آمریکا به چه ساز آخوند برقصد تا از آمریکای جهانخوار بودن بیرون آمده، و در ردیف کشوری چون برادر سوریه و یا کشور دوست ونزوئلا قرار گیرد؟!

مقایسه شرافت یزید و رذالت خامنه ای در رفتار با اسیران!۱۸

خواندن سخنرانی بی پروای زینب در مجلس یزید، پس از واقعه عاشورا بسیار تکان دهنده است. نه به دلیل خشم و بی باکی زینب، زیرا که سخنرانی هر خواهر دردمند و دلشکسته ای این چنین خواهد بود. اما شگفت آور، حق آزادی بیان در دوره حکومت آزاد منشی یزید، و مقایسه شرافت او با سردمداران حکومت اسلامی ایران است!.