بایگانی

بابک زنجانی چرا؟ مجتبی خامنه ای کانون همه فسادها است که باید اعدام شود۵

سکوت رمز سلامت است در ایران همیشه رسم بر این بوده که آفتابه دزد را مجازات کنند و دزد حجره و انبار را آزاد گذارند. ‍زندانی ها و اعدام ها همیشه بر اساس ضعیف کشی و پرده پوشی بر روی حقیقت بوده است. به همین دلیل در کشور ماتم زده ما نه تنها سکوت علامت رضاست، بلکه سکوت رمز سلامت، و در امان بودن است.

چرا ما مردم ایران سرمان را زیر برف فرو برده، حقه بازی و نیرنگ های آخوند را نمی بینیم؟ – بخش دوم۴

نقش انگلستان در آخوندپروری و اشاعه و پیشرفت مذهب خرافی شیعه بر کسی پوشیده نیست. اگر خاورمیانه در لجن خرافات دین و مذهب دست و پا می زند، عامل اصلی آن را باید سیاست موذیانه بریتانیای کبیر دانست. کشوری که در فرسایش و فروپاشی کشورمان در ۲ سده گذشته نقش اساسی و اصلی داشته است.

غیرت و شرافت انسانی هندی ها کجا، و ما ایرانیان کجا!۹

در اجتماع ایران زنان، بیشترانسان هایی کاردان، نکته پرداز، مدیر و برنامه سازند. ولی آنان در طلسم زن ستیزی اسلام، زنبارگی آخوند، مردسالاری شماری از مردان، و بالاتراز همه؛ زن ستیزی گروهی اززنان خردباخته گرفتار، پشتشان خمیده و نمی توانند از زیر بار ظلم و ستم بیکران کمر راست کنند.

پایان همکاری میان آخوند بی دستار مجتبی واحدی، و کروبی شاگرد و مرید خمینی۹

اگر ما تا کنون با گذشت بیش از سه دهه هنوز نتوانسته ایم آخوند را درست بشناسیم و کارکرد ضد ملی و غیر مردمی آنان را بدانیم، بی تردید ما دچار نارسایی مغزی بوده، و ملت بدبخت و بیچاره ای بیش نیستیم و بر ما باید گریست. شاید هم به دنبال منافعی می گردیم که در کنار این گونه وطن فروشان امکان پذیر آن است.