بایگانی

آقای خامنه ای، هرگونه چشم پوشی از مالکیت جزایر ایران خیانتی بزرگ، و گناهی نابخشودنی است۴

شایعه کوتاه آمدن رژیم اسلامی رژیم اسلامی با فرستادن ظریف به کشورهای خلیج فارس و گفتار او در باره سه جزیره می تواند نشان ضعف و ناتوانی و عقب نشینی رژیم ایران باشد. آنها ممکن به طور پنهانی بدون موافقت مردم و تصویب مجلس برای بقای رژیم و کسب حمایت عربها دست به این خیانت بزرگ بزنند و جزایر را بباد دهند.

چند پیشگیری لازم در جریان جنگ ویران گر و خانمان برانداز۱۵

با اعلام جنگ فرمانده سپاه پاسدان به اسرائیل، جنگی در پیش است که می رود تا چند صدهزار مردم بیگناه و از پای افتاده و سرگردان را در خود بسوزاند و نابود کند. جنگی که کارخانه، سد، بیمارستان، مدرسه، پل، تأسیسات نظامی، فرودگاه، و ابزار صنعتی، علمی، و کشاوری، همه چیز و در هرجا را می سوزاند و نابود می کند.