بایگانی

سکوت ملت ایران در برابر جنایات رژیم و فروپاشی کشور گناهی است نابخشودنی۱۶

چه کسانی در این زمان قابل انتقادند؟ مسئولیت جامعه امروز و فردای ایران بر عهده جوانان است. زیرا جوانانند که می توانند سرنوشت کشور رادر دست خود گیرند. امروزه با وجود اینترنت و دیگر امکانات ارتباطی و تماس آسان با کشورهای گوناگون، جوانان می توانند آگاهانه رژیم غیر انسانی را از اسب قدرت به زیر آورند.