نقش تخریبی انگلیس و همکاری با آخوند در تجزیه جزایر و دیگر بخشهای کشورمان ۴

کشورما از چها ر سده پیش تا کنون مورد تاخت و تاز و سودجویی دولت بریتانیا قرار گرفته است. از دوران صفویه، انگلیسی ها برای دستیابی سیاسی، شناختن مواد خوراکی، کارهای هنری و دستی و بالاتر ازهمه راهیابی به هندوستان، به عنوان جهانگرد و خاورشناس در کشورمان نفوذ کردند. از آغاز سلطنت شاهان قاجار انگلیسی ها بیشتر توانستند در سیاست کشورمان به ویژه در دربار نفوذ کنند.

امارات عربی شیخ نشینی که از چادر نشینی به حکومت و خلافت تبدیل شده، سر از تخم برآورده ادعای زیاد دارد. شاید ما مردم ایران مرده باشیم و آنان بتوانند روی پیکر ما بگذرند و به هرگونه جدا کردن و تجزیه طلبی پردازند.

امارات عربی شیخ نشینی که از چادر نشینی به حکومت و خلافت تبدیل شده، سر از تخم برآورده ادعای زیاد دارد. شاید ما مردم ایران مرده باشیم و آنان بتوانند روی پیکر ما بگذرند و به هرگونه جدا کردن و تجزیه طلبی پردازند.

آغاز دخالت رسمی انگلیس در سیاست ایران

نخستین عملکرد انگلیسی ها، همکاری با دولت توسعه طلب شوری در دو دوره جنگ ده ساله با ایران بود که با امضای دو قرار داد ترکمانچای و گلستان پایان یافت. جنگ هایی که موجب گردید بیش از یک سوم از بهترین بخش ایران شامل ۱۷ شهر از مام میهن جدا شوند. از آن زمان، دخالت و نفوذ قدرت انگلیس در کنار و با همکاری روس ها در ایران هر چه بیشتر ادامه یافت. در دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار انگلیس و روس با هم و در کنار هم در سرنوشت سیاسی ایران شریک داشتند. جدا کردن هرات در زمان محمد شاه، و افغانستان در دوران ناصرالدین شاه با خواست و کمک مستقیم دولت انگلیس انجام گرفت.

در این ویدیو که از تلویزیون پارس پخش شده، شهرام همایون با تلاشی ستایش انگیز به نقش بی بی سی bbc و تاریخ استعمار و جنایت انگلیس در ایران پرداخته است. دیدن این ویدیوی جالب بر هر ایرانی میهن دوست و خردمند ضروری است.

در دوران شکوفان و خیزش ملی مشروطیت دخالت این دو کشور کم رنگ تر بود، ولی از زمان محمد علی شاه و آغاز دیکتاتوری او، نخست نفوذ و دخالت روسیه و آنگاه انگلیس گسترش یافت. تا آن جا که محمد علی شاه با موافقت و شاید پیشنهاد روسها، مجلس شورای ملی را به توپ بست و چند تن از آنان چون ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل وسید جمال الدین واعظ را کشتند. سلطنت احمد شاه، در حقیقت زمام داری و حکومت انگلیس ها در ایران بود. هرگونه جا به جایی و تغییر سمت ها در دوران این شاه بی اختیار، در دست و با اجازه انگلیس بود.

روی کار آمدن رضاخان و قطع منافع انگلیس در ایران

با آن که روی کار آمدن رضاخان به خواست انگلیس انجام گرفت، ولی آن مرد دلاور میهن دوست و خودساخته توانست با غول استثمارگر انگلیس سرشاخ شود، و نمایندگان آنان را از ایران براند و بیرون کند. گرچه رضا شاه یک فرد سازنده و دلسوز مملکت بود ولی بدبختانه به دلیل دو اشتباه بزرگ میدان را برای انگلیسی ها خالی کرد. تا آن جا که انگلیس با گستاخی و وحشیگری این فرد ملی و میهنی را از کشورمان جدا نمود و موجب نابودی و مرگ او شد.
اشتباه نخست رضا شاه، نادیده گرفتن مشروطیت، و خط کشیدن بر روی آزادی و دموکراسی بود که او را از مردم جداکرد و پشتیبانی آنان را از دست داد. دیگر این که او نتوانست و یا نخواست مانند کمال آتاتورک رئیس جمهور توانا و خردمند ترکیه، دست آخوندهای ضد ایرانی که از تفاله ها و مزدوران انگلیس و زیر پرچم آنان بودند، از همه کارهای سیاسی و اقتصادی کشور کوتاه کرده، به درون خانه و مسجد فرستد.

پس از آن که دولت انگلیس ا دسیسه و نیرنگ رضاشاه شاه فرزند خدمتگذار را از میهنمان بیرون بردند، ایران رسماً در اختیار سه قلدر بین المللی؛ استالین، چرچیل، و روزولت قرار گرفت. آنان بودند که برای ما برنامه ریزی می کردند. افراد در این فرتور از این گونه اند: ۱- ژوزف استالین نخست وزیر شوروی، ۲- میخائیلویچ مولوتوف وزیر امورخارجه شوروی، ۳- اورل هریمن سفیر آمریکا در مسکو، ۴- فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، ۵- آنتونی ایدن وزیر امورخارجه انگلیس، و ۶- وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس.

پس از آن که دولت انگلیس با دسیسه و نیرنگ رضاشاه شاه فرزند خدمتگذار را از میهنمان بیرون برد، ایران رسماً در اختیار سه قلدر بین المللی؛ استالین، چرچیل، و روزولت قرار گرفت. آنان بودند که برای ما برنامه ریزی می کردند. افراد در این فرتور از این گونه اند: ۱- ژوزف استالین نخست وزیر شوروی، ۲- میخائیلویچ مولوتوف وزیر امورخارجه شوروی، ۳- اورل هریمن سفیر آمریکا در مسکو، ۴- فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، ۵- آنتونی ایدن وزیر امورخارجه انگلیس، و ۶- وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس.

 محمد رضا شاه بازیچه و در دست سه ابر قدرت

محمد رضا پهلوی که به خواست سه قلچماق، سه متجاوز، و سه بزن بهادر بین المللی به نام های استالین، چرچیل، و روزولت روی کار آمد و جوانی نا آگاه و بی تجربه ای بیش نبود، از همان آغاز بازیچه دست این سه اهریمن، به ویژه انگلیس وآمریکا قرار گرفت. تا آن جا که با فشار و خواست کمپانی های نفتی به رهبری انگلیس، و آیزنهاور و همکاری با آنان، کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲به راه انداخت، و باردیگر کشورمان نه تنها در دست انگلیس قرار گرفت، بلکه راه نفوذ و سلطه آمریکا را نیز در ایران باز کرد.
نفوذ و دخالت دیگر بار انگلیس در سیاست کشورمان، تا بدانجا رسید که بحرین را با موافقت شاه و بدون اطلاع مردم و یا تصویب و خواسته نمایندگان مجلس شورای ملی از ایران جدا کردند.

در این ویدیو به سیاست پلید انگلیس در جدا کردن بحرین از ایران می پردازد. در این جا از کوتاهی و سستی محمد رضا شاه  چندان اشاره ای نشده است.

رژیم ضد ایرانی آخوندها و فروکش سیاسی ایران

روی کار آمدن رژیم ضد ایرانی آخوندها و کارهای تروریستی آن به ویژه حمله سفارت خانه های آمریکا و انگلیس، و دزدیدن اموال آن، و دشنام دادن به اسرائیل و آمریکا، این کشورها را واداشته تا در تجزیه و جدا کردن بخش هایی از ایران در تلاش باشند.

توجه بسیار زیاد انگلیس و آمریکا به کشورهای کناره شاخاب پارس موجب گردید که این صحرا نشینان به قدرت و ثروت بیکران و سیاست بین المللی دست یابند. به جای آن که جزیره کیش و یا یکی از بندرهای جنوبی ایران مرکز داد و ستد بین الملی باشد، همه کوشش و تلاش انگلیس و آمریکای ضد ایران به رشد دادن و ترقی دوبی شد، و این دهکده صحرایی مخروبه را به یکی از قطب های بزرگ تجارت و داد و ستد و توریستی جهانی در آوردند.

توطئه و موذی گری انگلیس در برانگیختن عرب ها

نقش انگلیس با همکاری قطر در بی ارزش جلوه دادن آثار هنری و فرهنگی ایران، و ثبت نمودن آنها به عنوان آثار اسلامی را در گذشته یادآور شدیم. به تازگی و در شرایطی که ایران در رکود و یا سقوط سیاسی و اقتصادی به سر می برد، و رژیم غیر ایرانی توجهی به یک پارچگی و حق حاکمیت ایران را ندارد، دولت امارات که از چند چادر نشین به خواست انگلیس و برای رو در رویی با ایران تشکیل شده، در حال زوزه کشیدن است نماینده این اعراب چادر نشین دیروز و کاخ نشین امروز، شکایتی از ایران به سازمان ملل تسلیم نموده، و ادعای مالکیت سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را دارد. در آمریکا نیز با وسوسه خائنان ایرانی نما و خواست شماری از نمایندگان مزدور آن کشور، برنامه هایی در راستای تجزیه ایران در پیش است.

در این ویدیو از مالکیت تاریخی و اسناد مهم جزایر سه گانه گفتگو می شود. در سراسر تاریخ جهان همیشه این جزایر به ایران تعلق داشته است و جای هیچگونه انکاری نیست. یکی از دلیل های تحریک انگلیس ها و برانگیختن امارات برای دستیابی به جزایر سه گانه، موقعیت نظامی آنهاست. زیرا ادعای پوچ و احمقانه رژیم اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و قطع جریان نفت برای غرب، موجب اینگونه سیاست های موذی گرانه انگلیس شده است.

چه باید کرد، و ما چه کاره ایم؟

از آنچه گفته شد، شرایط کنونی بسیار بحرانی و فاجعه انگیز است. هنگامی که شیر غران و خروشان زخمی و ناتوان می شود، هر شغال و کفتاری در پی دریدن او است. اکنون کشور ما، یک کشور زخم خورده و بیمار است. این دیگر وظیفه فرد فرد ایرانی از پیر تا جوان، زن و یا مرد است که در برابر شغال و کفتارهای زوزه کش و کیسه دوز بایستیم و نقشه های پلید آنان را خنثی سازیم و اجازه ندهیم مزدوران نقشه پلید جدا سازی و تجزیه کشورمان را پیاده کنند.

 • artakhshir

  گرامیان که پشت  اسم های مخفی پنهان شدید  ، مشیری  به علت سابقه بد ( پدوفیلی ) از ارتش ایران اخراج  شد بنابرین  کسی نیست که بتواند  در مورد مجاهدین یا پهلوی یا هر کس دیگر اظهار  نظر کند . شوربختانه هر ننه بابا گدایی  بعد از این انقلاب ننگین به خود اجازه میدهد در با زدن سایت به دیگران توهین کند و بااینکار و تحریک مردم بینندگان خود را بالا ببرد .

  • هم میهن گرامی، این نوشته را مرتباً اینجا تکرار نکنید. زیرا، شما حرفی می زنید که به چند دلیل بی اساس است:
   ۱- مسائل مشیری یا هرکس دیگر به ما ارتباطی ندارد. هرکس مسئول کار و سرنوشت خودش می باشد.

   ۲- مسأله گذشته هرفرد هیچگونه ارتباطی به گفتار کنونی او نخواهد داشت. انسان ها پیوسته در حال تغییر و تحولند.

   ۳- در گذشته ما ارتش ایران نداشتیم. ارتش ما شاهنشاهی و همه رده های بالا نوکر و غلام جان نثار اعلیحضرت همایونی بودند. همینکه اعلیحضرت در رفتند، آن ارتش آبکی هم مانند یخ آب شد و به زمین فرو رفت. اگر ارتش ملی و مردمی بود، مملکت را به دست یک روضه خوان نمی داد. بنا براین، بیرون کردن مشیری و یا هر فرد دیگر نمی توانست دلیل بدی آنان باشد.

   ۴- ما به دنبال آوازیم، نه آوازه خوان. ما به گفتار و عملکرد هرفرد در هرزمان توجه داریم نه به شناسنامه و گذشته آنان.

   ۴- در مورد شاهزاده، مجاهدین، حتی خود خدا هم هرکس می تواند انتقاد کند و کارهای خوب آنان را برشمرد و کارهای بدشان را به نقد کشاند. 

   گفته شما، گفته یک دیکتاتور است که کی می تواند حرف بزند؟، چه حرفی بزند؟، و یا نزند. امیدوارم شما از آن گروه شاه اللهی نباشید که مانند فرمانده جنگ به همگان دستور خفقان می دهند. 

   با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • artakhshir

  خوشحال هستم  که این جواب را نوشتید  چون نهایت بیسوادی  و نا آگاهی  و سرسپردگی خود به  جمهوری اسلامی را البته در قالب اپوزوسیون  قلابی  عیان  کردید ، این ارتش به زعم  شما بیسوادان ” قلابی ” ارتشی بود که از ویتنام تا ظفار  ماموریت میرفت در سال ۱۹۷۳  اروند رود را با قدرت حفظ کرد ، آسمان ایران و خلیج پارس و ،،،در زیر قدرتش بود  و سران آن توسط  همین ارباب شما  یعنی خمینی کشته شدند ، وظیفه ما نمایاندن  چهره حقیقی شما هاست که جوانان گول  شما مزدوران را نخورند ، در ضمن ارتش چه شاهنشاهی چه هر نام دیگری مشیری  مگر اجازه داشته به آن بچه تجاوز کند ؟ این دلیل جدا  مسخره و نشان دهنده بیسوادی شماست .

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . ما ملت ایران باید مزدور ایران باشیم , نه مزدور فرد و فردها, مثل شاه و ولایت فقیه و حکومتهای تک حزبی و یا مزدور آمریکا و انگلیس و یا شوروی و یا هرکس که به ما پول داد. سربازان و ارتشیان و سپاهیان و نیروی انتظامی ایران , باید در موقع سردوشی گرفتن بنام ایران سوگند وفاداری به خورند , نه سوگند وفاداری به شخص یا شاه یا ولایت فقیه ووو بخورند. باید سوگند به کشور ایران به خورند که به ایران خیانت نکنند و اگر حکومت خواست به ایران خیانت کند و یا به مردم ایران ظلم کند و خواست بی عدالتی اجتماعی کند , که سرانجام بی عدالتی به مردم ایران نتیجه اش خیانت به کشور ایران می شود , باید ارتش و نیروی انتظامی در جلو حکومتیان ظالم به ایستد و با حاکمیت ظالم و خیانت کننده به ایران به جدال بر خیزد. پدر و مادر واقعی و خواهر و برادر واقعی و دوست و آشنای واقعی ما مردم ایران , باید کشور ایران باشد و بس. زیرا تمام گوشت و ناخون و خون و سرمایه ما مردم ایران از ایران است . خیانت هر فرد به ایران ولو اینکه آن فرد در بدترین وضع اقتصادی باشد , باید مرگ باشد. جاسوسی برای بیگانگان و حکومت های ظالم و ضد ایرانی و مردم ایران , باید مرگ باشد. برای مردم ایران , باید فقط و فقط کشور ایران مهم باشد نه شاه و یا ولایت فقیه و یا هر کوفت و یا هر زهر ماری دیگر ی که هر از گاهی بیگانگان برای مردم بدبخت ایران بنام حکومت و یا حکومتها می تراشند و درست می کنند.
  جاوید و سر افراز باد کشور ایران و مردم ایران و سرنگون باد حکومتهای ظالم.