بزودی رژیم ولایت فقیه با وجود نفرت عمومی مردم کله پا می شود ۳

پیشگفتار:

تاریخ نشان داده است رژیم هائی که با ظلم و ستم و دیکتاتوری با مردم خود رفتار کردند، چندان دوامی نیاوردندو باوجودنفرت مردم و کشورهای بیگانه دشمن خود، به زودی از پای درآمدند. به عنوان نمونه پینوشه، هیتلر، صدام حسین،از اینگونه اند. در ایران اگر به تاریخ کنونی آن مراجعه کنیم بیزاری مردم از رژیم شاه به دلیل دیکتاتوری او را می توان به عنوان نمونه نام برد.

دوران دیکتاتوری و دلایل نفرت مردم از شاه:

 شاه از ۲۸ مرداد ۳۲ که با همکاری آمریکا و انگلیس مصدق را برکنار و او را تا لحظه مرگ محکوم به حبس خانگی ساخت و برای مدت ۲۵ سال به دیکتاتوری خود  بر همه کشور ادامه داد، از یک سوی پشت پازدن به انقلاب مشروطیت و از سوی دیگر برپا ساختن چند شبه انقلاب ساختگی و مسخره ای به نام “انقلاب شاه و مردم” که در آن کمترین ویژگی مردمی نداشت. مسخره تر از همه اینها، که از دیکتاتوری شاه نشأت میگرفت جشن های ۲۵۰۰ ساله وی بود که کمترین هویت ملی و مردمی نداشت و سرتاسرآن از خودکامگی و خودبزرگ بینی وی فریاد می زد.

فیلم محمد رضا پهلوى و فرح در حال تردد در سطح شهر تهـران و واکنش جالب مردم

علت نفرت مردم از شاه؛

آخرین دلیل دورشدن مردم از شاه، رفتار ناشایست وی نسبت به شماری از آزادیخواهان سیاسی، ادغام کردن همه احزاب سیاسی در یک حزب بنام “رستاخیز” اعدام عده ای فعالان سیاسی،  و سرانجام نفرت نهائی مردم به او شد. آنهائی که این حقایق را نبینند وآن را به روش دیگری بیان کنند یانسبت به وقایع تاریخی ایران کور و نابینایند و یا آن که به سرنوشت و تاریخ این کشور دشمنی دارند و با خودکامگی آن را به نفع خود به روش دیگری بیان می کنند. ولی انی نوشته و نوشتار گذشته ما در مورد رفتار و دلایل سقوط شاه همگی از حقایق تلخ تاریخی است که در سرزمین ما اتفاق افتاد و بر مردم رنج دیده و مصیبت کشیده ما گذشت.

خاطره مردم از شاه و خانواده وی:

شاه در مدت ۳۷ سال بر ایران سلطنت کرد. ۱۷ سال نخست سلطنت او با دموکراسی و مردم داری گذشت و او مورد احترام و محبوب قلبها بود. آنگاه او با گذاشتن روش مشروطیت به کناری، و روش دیکتاتوری را پیاده کردن رفته رفته میان خود و مردم فاصله انداخت و مردم کم کم ناامید و نسبت به وی بدبین شدند. تا آن که نفرت مردم به برپاخیزی همگانی ۱۳۵۷ و انقلاب مردم کشانده شد.

در دورانی که مردم نسبت به شاه به تدریج بدبین شدند و روابط عاطفی خود را بااو قطٰع کردند، شاید بتوان ادعا کرد که رابطه معنوی آنان با شهبانو فرح که همواره از آن خاطره محبت، مهربانی و دوستی داشتند و هیچگاه از او ترشروئی و دیکتاتوری ندیده بودند به یادگار مانده است. سفرهای پربار و سرتاسر محبت بار شهربانو با مردم ولایات و ایلات ایران همچنان زبانزد و خاطره انگیز مردم است. مردم نسبت به شاهزاده رضاپهلوی و فرزندان دیگر شاه نیز همواره دوستی داشته اند و تصور نمی رود که هنوز هم هم میهنان ما محبت و دوستی خود را نسبت به شهبانو و فرزندان شاه کم کرده باشند.

سفر شهبانو فرح در سال ۱۳۵۵ به شهرهای حاشیه کویر

مقایسه زمان شاه با دوران رژیم کنونی:

دوران کنونی یکی از بدترین، دردناک ترین، و تلخ ترین دوران دیکتاتوری تاریخ ایران بوده است. در این دوران زمانی را نمی توان به یاد آورد که دیکتاتوری، بیرحمی، خونخواری و ضد ایرانی بودن رژیم و یا رژیم هائی را برابر با تاریخ ۴ دهه کنونی ایران دانست. تاریخ ایران در این چند سده،  سوای دوران کوتاه و زودگذر ضعف و بی خردی شاه سلطان حسین و سوء استفاده محمود افغان از موقعیت بی سامانی ایران، و ضعف و ناتوانی بی خردی فتحعلیشاه قاجار، در موارد دیگر بیشتر از اثبات سیاسی، قدرت حاکمان ایران، و رضایت نسبی مردمی برخوردار بوده است.

استثناء بودن این رژیم:

این رژیم از بسیاری نکته ها غیر قابل مقایسه با رژیم گذشته و حتی دیکتاتورهای دوران کنومی تاریخ انسانی است:

۱-این رژیم از نژاد تازیان بوده و هرگامی بر میدارد و هرکاری انجام می دهد در راه تازیان دشمنان ۱۴ سده کشورمانند.بنابراین باید بدانان حق داد که دشمن تاریخ پرافتخار ایران پیش از نحوست اسلام باشند.

khameni-leader-of-iran-master-criminal

۲- حتی متجاوزانی مانند مغولها و تاتارها که در دوران قدیم از سرجنگ با ایران روبرو شدند، پس از چند صباحی تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ پر افتخار ایران درآمدند و خود در آرایش و پوشش ایرانیان به خدمت به این جامعه پرداختند و فتوحاتی به نام ایران و ایرانی به دست آوردند که رسوم کشورگشائی آن دوران بود.

چنانکه غزنویان، تیموریان، و مغولها که خود را ایرانی می دانستند فتوحاتی در هندوستان و قلمروهای آن و آسیای مرکزی بنام ایران  و ایرانی نمودند و فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی را در آن سرزمین ها رواج داددند. هندی ها امروزه حاضرند بگویند که پادشاهان مغول مانند اکبرشاه بر سرزمین آنان حکومت کردند ولیکن اسمی از این شاهان که تربیت یافته فرهنگ ایران و ایرانی بودند نبرند. البته با عقب ماندن ایران از تاریخ و فرهنگ جهانی، به ویژه دوره بیخردی و خوار و ذلیل بودن ۴ دهه حکومت بیعقل و منطق اسلامی و جنایت های بیشمار این رژیم گستاخ و بی منطق و بی اعتبار یاوه گویان ولایت فقیه نمی توان انتظار بهتری داشت.

اگر ایران اعتبار پیشرفته جهانی گذشته را داشت کشورها و مناطقی مانند شکی، شیروان، گجنه و نخجوان که با ضعف و سستی فتحعلیشاه با جنگ ناخواسته با روسیه و با دسیسه و سمپاشی دولت بریتانیا، روباه پیر و مکار جهان برای مدت صد سال طبق قرارداد ترکمانچای از ایران جدا شده اند، اکنون با گذشت صد سال با دل و جان به ایران باز می گشتند و نه اینکه هنوز هم استثمار دولت روسیه را بر ایران ترجیح دهند.

۳- رژیم کنونی ایران از لحاظ غارتگری و چپاول ثروت ملی و مردمی در تاریخ گذشته ایران یگانه بوده است. حتی نمی توان غارت گری قوم مغول را با این رژیم برابر دانست. درآمدهای سرشار و بی انتهای نفت که در دوره گذشته سابقه نداشته یک سره به جیب آخوند فرو می رود و مردم ایران از آن بی خبرند.

لاریجامی و خامنه ای دو ابر جنایت کار و دو ابر دزدند که باهمدیگر در مسابقه اند و ملت ایران تنها تماشاگر دزدی های این دوابرجنایتکار است.

لاریجامی و خامنه ای دو ابر جنایت کار و دو ابر دزدند که باهمدیگر در مسابقه اند و ملت ایران تنها تماشاگر دزدی های این دوابرجنایتکار است.

لاریجامی و خامنه ای دو ابر جنایت کار و دو ابر دزدند که باهمدیگر در مسابقه اند و ملت ایران تنها تماشاگر دزدی های این دوابرجنایتکار است.

۴- این رژیم از نظر جنایت و کشت و کشتار هم میهنان ما نیز در تاریخ بی سابقه بوده است. در ایران کمتر خانواده ایست که از شر و جنایت این رژیم در امان بوده باشد.

نکات ذکر شده بالا، تنها برای یادآوری است و گرنه هم میهنان ما با جزئیات جنایات و غارتگری های این رژیم به خوبی آشنا هستند و نیازی به یادآوری جزئیات آن نیست.

این ها گل های سر سبد ایران بودند که با چپاولگری ها و جنایات رژیم ضد انسانی ولایت فقیه اعتراض و انتقاد داشتند و سرانجام از سوی دژخیمان رژیم سلاخی شدند.

این ها گل های سر سبد ایران بودند که با چپاولگری ها و جنایات رژیم ضد انسانی ولایت فقیه اعتراض و انتقاد داشتند و سرانجام از سوی دژخیمان رژیم سلاخی شدند.

ژیم ایران در آستانه سقوط:

اکنون نفرت و دشمنی مردم ایران به حد اشباع رسیده و طبل کینه توزی مردم در همه جا نواخته می شود. به راستی می توان پذیرفت که نفرت مردم ایران از این رژیم  آتش زیر خاکستر است و هرآن انتظار می رود که شعله های آن از زیر زبانه بکشد، آخوند، ملا، روضه خوان، همه و همه را یکجا و یک سره در خود بسوزاند. در دوران گذشته و سالهای آخر سلطنت شاه، مردم از شاه و دیکتاتوری و خودکامگی او بیزار بودند ولیکن از بستگان او مانند علیاحضرت فرح پهلوی و فرزندان شاه کمترین دلخوری و دشمنی نداشتند. آخر شاه و بستگان، خدمتگذاران، کارکنان، گماشتگان و افراد زیر فرمان او هیچ کدام دزد و غارتگر ملی نبودند که سرمایه های ملی و مردمی را چپاول کنند.

کیهان لندن – جمهوری اسلامی ایران در حال سقوط آ

غارتگری های آطرافیان ولایت فقیه:

 همه افراد دور و بری های این رژیم اعم از فامیل و بیگانه، همه آخوندهای ریز و درشت در غارت ثروت ملی و مردمی با یکدیگر به مسابقه پرداختند و پولهای غارت شده خود را به حساب های شخصی اشان در بانک های کشورهای دیگر ذخیره نمودند. شاه شخصاً بسیار امین، درست، و وطن پرست بود در حالی که خامنه ای شخصی دزد، تازی زاده و بسیار وطن فروش است.

مقایسه ثروت شاه و خامنه ای؛

شاه گویااز همه ثروتهای دوران پادشاهی ۶۰ میلیون دلار ذخیره کرده و نامی از ذخیره اموال عمومی به نام فامیل و بستگانش برده نشده است. در حالی که دزدی خامنه ای حدود ۱۰ سال پیش بیش از ۹۰ میلیارد دلار گزارش شده  که طبیعتاً تا کنون  بر آن به مراتب افزوده تر شده است و گزارشهای مفصلی از سرقت  و دزدیهای بستگان، دوستان، آشنایان، کارفرمایان، نوکران و یک گ؛ه آخوند ریز و درشت در همه جا با ذکر ارقام و حساب بانکی آنان دیده می شود

از آنچه گذشت:

رژیم ایران در آستانه سقوط:
اکنون نفرت و دشمنی مردم ایران به حد اشباع رسیده و طبل کینه توزی مردم در همه جا نواخته می شود. به راستی می توان پذیرفت که نفرت مردم ایران از این رژیم  آتش زیر خاکستر است و هرآن انتظار می رود که شعله های آن از زیر زبانه بکشد، آخوند، ملا، روضه خوان، همه و همه را یکجا و یک سره در خود بسوزاند. در دوران گذشته و سالهای آخر سلطنت شاه، مردم از شاه و دیکتاتوری و خودکامگی او بیزار بودند ولیکن از بستگان او مانند علیاحضرت فرح پهلوی و فرزندان شاه کمترین دلخوری و دشمنی نداشتند. آخر شاه و بستگان، خدمتگذاران، کارکنان، گماشتگان و افراد زیر فرمان او هیچ کدام دزد و غارتگر ملی نبودند که سرمایه های ملی و مردمی را چپاول کنند.

رژیم در حال متلاشی شدن است آخوند دانشمند

غارتگری های آطرافیان ولایت فقیه:

 همه افراد دور و بری های این رژیم اعم از فامیل و بیگانه، همه آخوندهای ریز و درشت در غارت ثروت ملی و مردمی با یکدیگر به مسابقه پرداختند و پولهای غارت شده خود را به حساب های شخصی اشان در بانک های کشورهای دیگر ذخیره نمودند. شاه شخصاً بسیار امین، درست، و وطن پرست بود در حالی که خامنه ای شخصی دزد، تازی زاده و بسیار وطن فروش است.

نکته پایانی:

مقایسه ثروت شاه و خامنه ای؛

شاه گویااز همه ثروتهای دوران پادشاهی ۶۰ میلیون دلار ذخیره کرده و نامی از ذخیره اموال عمومی به نام فامیل و بستگانش برده نشده است. در حالی که دزدی خامنه ای حدود ۱۰ سال پیش بیش از ۹۰ میلیارد دلار گزارش شده  که طبیعتاً تا کنون  بر آن به مراتب افزوده تر شده است و گزارشهای مفصلی از سرقت  و دزدیهای بستگان، دوستان، آشنایان، کارفرمایان، نوکران و یک گ؛ه آخوند ریز و درشت در همه جا با ذکر ارقام و حساب بانکی آنان دیده می شود

  • ازاد

    فرح جاسوس ک گ ب بود اشتباه نکنید او از عوامل شورش ۵۷ بود

  • خجسته خانم ج…ده بیت رهبری

    تا زمانی که چنین ملت گوسفند صفتی داریم هیچ حرفی برای گفتن ندارم جز ننگ بر این آب و خاک که چنین ملت مثلا با غیرتی پرورش داد که فرق خادم(شاهنشاه) و خائن رو نمیدونن اون بیچاره که ۴۰ ساله رفته هنوز دست از سرش بر نمیدارین بزرگترین اشتباه شاه وطن پرستیش بود چیز اشتباهی رو پرستش کرد این ملت لیاقتش رو نداشت تا زمانیکه چنین ملتی داریم عارم میشه بگم ایرانیم

  • خجسته خانم ج…ده بیت رهبری

    در ضمن دلخوش به رفتن این آشغالا نباشید ملت ایران بیغیرت ترین ملت دنیاست