آگهی مناقصه ۰

دولت جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظر دارد تعداد چند هزارجرثقیل بزرگ برای به دار آویختن و ازبین بردن بیش از۶۰ میلیون اراذل واوباش شهرهای مختلف از کشورهای دوست وهمکارخود سوریه ، لبنان، زیمبا بوی، ونزوئلا و نیکاراگوآ ازطریقه مناقصه کتبی درسه ماه آینده خریداری کند.

دولت جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظر دارد تعداد چند هزارجرثقیل بزرگ برای به دار آویختن و ازبین بردن بیش از۶۰ میلیون اراذل واوباش شهرهای مختلف از کشورهای دوست وهمکارخود سوریه ، لبنان، زیمبا بوی، ونزوئلا و نیکاراگوآ ازطریقه مناقصه کتبی درسه ماه آینده خریداری کند.

دولت جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظر دارد تعداد چند هزارجرثقیل بزرگ برای به دار آویختن و ازبین بردن بیش از۶۰ میلیون اراذل واوباش شهرهای مختلف از کشورهای دوست وهمکارخود سوریه ، لبنان، زیمبا بوی، ونزوئلا و نیکاراگوآ ازطریقه مناقصه کتبی درسه ماه آینده خریداری کند.