نابود کردن اسرا ئیل ۰

آقای خالد منقل جهت همکاری باحکومت ایران برای نابودی اسرائیل وارد تهران شد وازآقای انگوری نژاد رئیس جمبوول درخواست تعدادی پوشک های زمین به هوا وهوا به زمین نمود. آقای انگوری نژاد به نام برده آگاهی داد که به تازگی در یکی ازدهات کاشان دخترنوجوانی توانسته است به یک نوع سرکه ای دسترسی پیدا کند که درکنارآن اورانیوم های ۲۳۴ و۲۳۸ به سرعت غنی می شود وقابل کاربرد در ساخت بمب هسته ای خواهد ب.