اراذل واوباش ۰

آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ایران در یک مصاحبه مدفوعاتی اطلاع داد که دولت وی در حال استخدام چند هزارازبرادران ذبح اسلامی ازنوع زورو (Zoro)  با پوشش نقاب تیره رنگ از نوار غزنه می باشد که به دستگیری ومجازات کردن بیش از ۶۰ میلیون اراذل واوباش ایران بپردازند.