محکومیت در دادگاه ۰

خبرنگارفضول محله ازدادگاه ویژه روحانیت گزارش می دهد که روز گذشته به اتهامات خواجه حافظ شیرازی وعمرخیام نیشابوری که در اشعارخودمردم را به مشروب خواری دعوت کرده اند، غیابآ” رسیدگی شد وهرکدام به صد ضربه شلاق ، سه ماه زندان، و پرداخت جریمه نقدی دوشتر محکوم شدند.