ماهواره امید ۱

خبرنگارفضول محله پریروزدرحلبی آباد با آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران گفتگو کرد. آقای انگوری نژاد با خوشحالی ، ساخت وبه فضا فرستادن ماهواره امید به دست برادران استالینی را گزارش داد، وخاطر نشان کرد  که ۶ موشک دیگرنیزدرراهند. ایشان دلیل فرستادن این همه  موشک به فضا را نگفت. ولی در گفتگوی  بعدی خبرنگارما با آقای متکا وزیر امورخارجه ای جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران فاش شد که بدنبال موفقیت چشمگیردفن شهیدان دردانشگاهها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، برنامه این است که شماری ازاین پیکره ها نیزبا فرستادن به وسیله موشک ها درفضا نیز دفن شوند.

خبرنگارفضول محله پریروزدرحلبی آباد با آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران گفتگو کرد. آقای انگوری نژاد با خوشحالی ، ساخت وبه فضا فرستادن ماهواره امید به دست برادران استالینی را گزارش داد، وخاطر نشان کرد که ۶ موشک دیگرنیزدرراهند. ایشان دلیل فرستادن این همه موشک به فضا را نگفت. ولی در گفتگوی بعدی خبرنگارما با آقای متکا وزیر امورخارجه ای جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران فاش شد که بدنبال موفقیت چشمگیردفن شهیدان دردانشگاهها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، برنامه این است که شماری ازاین پیکره ها نیزبا فرستادن به وسیله موشک ها درفضا نیز دفن شوند.

خبرنگارفضول محله پریروزدرحلبی آباد با آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران گفتگو کرد. آقای انگوری نژاد با خوشحالی ، ساخت وبه فضا فرستادن ماهواره امید به دست برادران استالینی را گزارش داد، وخاطر نشان کرد  که ۶ موشک دیگرنیزدرراهند. ایشان دلیل فرستادن این همه  موشک به فضا را نگفت. ولی در گفتگوی  بعدی خبرنگارما با آقای متکا وزیر امورخارجه ای جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران فاش شد که بدنبال موفقیت چشمگیردفن شهیدان دردانشگاهها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، برنامه این است که شماری ازاین پیکره ها نیزبا فرستادن به وسیله موشک ها درفضا نیز دفن شوند.

  • ایرانی

    مثلا الان خیلی خنده دار بود