آگهی استخدام ۰

تلویزیون عاری ازمهربه دنبال ته کشیدن فحاشی وعربده کشی گوینده پیشین خود، در   جستجوی استخدام گوینده جدیدی است که با فحش های خواهرومادررکیک وچارواداری و عربده کشیدن آشنا باشد تا بلکه ۶۰ میلیون ملت نا سپاس ونمک نشناس، مانند مصدقی ها، چپی ها، ودیگروطن فروشان نا سپاس به.

اربا ب وولی نعمت خود یعنی شاهنشاه آریانامهر را به راه راست بیاورد وکشورما را به روزگاران باشکوه وبی نظیرپرازنعمت وآزادی ۲۵۰۰ سال گذشته شاهنشاهی باز گرداند.