مبارزه انتخاباتی آقای خاتون آبادی ۰

آقای خاتون آبادی رئیس جمبول ممبول پیشین، اخیر”ا د چاروسوسه شده اند که باردیگربیایند ومانند گذشته خدمات درخشان وکم نظیر خود را پیگیری کنند. البته ایشان هنوزدچاربلا تکلیفی چه کنم؟ نکنم؟ بالله بیام؟ والله نیام؟ مشه؟ نمشه؟ مخوام؟ ونمخوام؟ هستند.

خبرنگارفضول محله ازایشان پرسید چنا نچه تصمیم به آمدن گرفتید برنامه آینده اتان چیست؟ ایشان به طورکوتاه این چنین گفتند:

۱- ادامه وپیگیری قتل های زنجیره ای در درون  وبرون کشوربرای ازمیان بردن ضد انقلاب.

۲- ادامه وگفتگوبا تمدن ها، با لبخند های نمکین ولاس زدن با کشورهای دیگر. بدین منظورمانند گذشته، ایشان چند باربه لاس وگاس سری خواهند زد.

۳- رفتن به گورستان ها( دانشگاههای سابق) وادامه گفتگوبادانشجویان بویژه با هویجی ها.