مردم نا سپاس، یا ملت محارب باخدا؟ ۰

داریوش بزرگ درکتیبه بیستون، ودیگر پادشاهان، سلطنت خود را هدیه ای از  اهورامزدا، وشاهان مسلمان و ولی فقیه خود را نماینده الله، می دانند.  نتیجه این که مردم ایران از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون، هیچگونه سمت وکاری درکشورما نداشته ، وبناچارگوسفند واردربرابراین خود کامگان، تسلیم وبی پناه بوده اند. درغیر این صورت چنانچه اعتراضی کرده اند ویا  انتقادی  داشته اند، یا نا سپاس ونمک نشناسند، ویا محارب با الله مد ینه، مفسد فی الارض،  و ضد انقلاب.