تقدیم بودجه سال ۱۳۸۸ به مجلس ۰

آقای انگوری نژاد رئیس جمبول وممبول، دیروزبودجه ۴۰۰ بیلیون تومانی برای سال نورا به شرح زیربه مجلس ترحیم ذبح استالینی تقدیم کرد:

۱- وزارت دفاع مقدس- یک میلیارد تومان جهت خرید جرثقیل ووسائل شکنجه واستخدام برادران ذبح اسلامی ازنوارغزنه ، لبنان و نیکاراگوآ برای مبارزه با بیش از ۶۰ میلیون ضد انقلاب وابسته به صهیونیست آمریکا و دولت استعمارگراسرائیل.

۲- خرید تعداد ۱۲۰۰۰ پیکر شهیدان گمنام  ازونزوئلا، زیمبابوی و نوارغزنه وهمچنین به همان تعداد سنگ قبرطواف داده شده درحرم مطهرامام سیزدهم و۳۰۰ هزارامامان دیگر دفن شده درکوچه پس کوچه های ایران برای گورستانهای امیرکبیر، تهران،ودیگر دانشگاه ها که بزودی طبق برنامه دولت در سال  آینده به گورستان تبد یل خواهند شد.

۳- پرداخت ۲۰۰ بیلیون تومان به اهالی غزنه برای جبران خسارات وارده ازسوی صهیونیسم آمریکا وترتیب برنامه تفریحی دیدارازلاس وگاس برای تقویت روحی آنان.

۴- پرداخت صد بیلیون به برادران هویجی، امت همیشه درصحنه که درمسافرت های استانی با دستوروخواسته وزارت اغفال استالینی به پیشوازآقای نون خامه ای و انگوری نژاد می آیند.

۵- ۳۰۰ میلیون تومان برای وزارت آمرزش ودرروش برای بهبود کتاب ها درراستای امربه معروف ونهی ازمنکرواصلاح کتابهای تاریخ بر اساس دستورات شراسلامی.

۶- خرید بیش از۱۰۰۰ دکترا وفوق لیسانس برای نمایندگان مجلس وهویجی ها، از دانش گاههای ونزوئلا، سوریه وزیمبابوی.

۷- مبلغ ۵۰۰ هزارتومان برای جاده سازی، گسترش شبکه برق، آبرسانی.

۸- صد میلیارد تومان برای گسترش شعبه های دانشگاه اوین درسراسرکشور.

آقای انگوری نژاد اضافه کرد باکاهش قیمت نفت، ستاد کاسبکاران(پاسداران) درنظردارد تا با صدور صنایع داخلی مانند آفتابه، قبله نما، سنگ قبر، دعای کمیل، ومهر وتسبیج، کمبود بودجه راجبران نماید.