سپاسگزاری ازمد یرتلویزیون آمریکا ۰

چند تن ازنمایندگان مجلس ترحیم ذبح اسلامی به نام های آقایان زردک نژاد نماینده کلم آباد، مشک حسن بیک نماینده آخوند شهرازتوابع آستارا، هارت وپورتیان نماینده ارامنه، بافورنسب نماینده الاغ شهر، وقند پهلوئیان نماینده ویرانشهر ضمن بیانات وافاضات شورانگیزی درجلسه علنی دیروز، ازسوی نمایندگان در حال چرت ،غایب درجلسه ویا درحال قضای حاجت ازآقای کمبوزبامبولی سرپرست بخش فارسی تلویزیون آمریکا به خاطر خدمات ایشان درراستای اهداف عالیه ولی فقیر سپاسگزاری وقدردانی نمودند.

آقای کمبوزبمبولی توانسته اند با کوششی خستگی ناپذیردراندک زمانی چند تن افراد  ضد انقلاب واراذل واوباش تلویزیون مانند آقای بهاری پوررا از کاربر کنار، وافرادی انقلابی با داشتن چند قوق تخصص در رشته دست مال کشی ومنیژک بازی چون آقای مستقیم وفائی نژاد به کارگمارند.

آقای وفائی نژاد توانسته اند با راهنمائی آقای بمبولی با دعوت ازآقایان غاصب پرتو سعدی وپشه بند امیرانگوری ودیگرنمایندگان ولایت فقیرازکرج، گرگان، ودیگرشهرها، درنشست میز بیضه ای ، کار انقلابی خود را تکمیل کنند.