توصیه به امام زمان -ع ۰

آقای نان خامه ای امام چهاردهم و رهبرکویر انقلاب ذبح اسلامی درملاقات شبانه خود با امام دوازدهم، به ایشان مژده داد  که جمبوری استالینی ایران با به بند کشیدن مردم ، تجاوز به آنها، وبه هم انداختن  آنان به همدیگر، توانسته است به  گسترش ظلم وستم بپردازد وموجبات ظهور هرچه زودترآن حضرت را فراهم سازد. ایشان اضافه کرد که به تازگی تعدادی شمشیر وخنجرتیز به کارخانه های سوریه ، لبنان، ونیکاراگوآ سفارش داده تا درکنارو جوارآن حضرت بتوانند نزدیک به ۶ میلیارد ضد انقلاب وضد ولایت فقیه را ازپای در آورند. ولیکن امام دوازدهم برآشفتند وگفتند که این مطلب درست نیست، زیرا عامل مهم و اصلی ناراحتی مردم، نحسی وبد یمنی امام سیزدهم می باشد. نحوست امام سیزدهم حتی پس ازمرگ وی نیز دامنگیر مردم ونارضایتی آنان شده است، ومرا  آماده ظهور کرده. ولیکن هم اکنون پای چپم در پائین چاه زیرسنگی گیر کرده که نمی توانم آن را آزاد کنم. چنانچه آقای انگوری نژاد یکی ازجرثقیل های خود را به کمک من بیاورد، بی تردید بلادرنگ آماده ظهورخواهم بود.