سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد ۰

آقای نکبت الاسلام دانش ستیزاستاد یکتا و کم نظیری است که سالها دردانشگاه ممتازفیضیه  قم دررشته متد علمی طهارت با آفتابه و بدون آفتابه وهمچنین بیضه شناسی، شکم و زیرشکم سال ها پژوهش وبررسی کرده اند. رساله های فوق تخصص ایشان دربین همه علاقمندان گوسفند پیشه ایران، وبرادران ذبح اسلامی همچنان دست به دست می شود. آقای اتل متل خبرنگارما ازحسینیه چماقداران یزد فضله پراکنی و چرند سرائی آقای دانش ستیز استاد ممتازعالم اسلام را به شرح زیر گزارش می دهد: ” الله مدینه درمدت ۵ روز کره زمین را آفرید، و روز ششم را صرف آفریدنش ۸ طبقه آسمان ها کرد. روزهفتم دست ازکارکشید وبه استراحت پرداخت. از۵-۴  هزارسا ل تا ۱۴۰۰ سا ل پیش، الله مدینه ۱۲۴۰۰۰ پیامبردردوران استراحت خود درناحیه بین ا لنهرین و خاورمیانه فرستاده است تا به تجربه از یک دین ومذهب به آئین دیگربپردازد. او سرانجام به این نتیجه رسید که تنها مذهب ودین قابل پذیرش، مذهب شیعه است.

آقای نکبت الاسلام اضافه کرد که  الله مدینه نیازی برای فرستادن پیامبربه سایرنقاط جهان ما نند آفریقا، آ مریکا، اروپا و استرالیا ندیده است، زیرا که ادیان ومذهب های دیگرمانند سنی، بهائی، کلیمی، بودائی، وهمانند آنها غیر قانونی،  وهمه مردمان باورمند به آنها کافر، و حرام زاده اند.  درواقع می توان گفت که الله مدینه درآفرینش ادیان دیگربی تجربی کرده است.” آقای اتل متل افزود که ویروس ومیکرب کمیاب حاصله ازفضله پراکنی این دانشمند وقاحت استالینی، به سرعت دریزد  پراکنده شد و موجب بیماری بسیاری گردید که به ناچاربه بیمارستانها روانه شدند.

آقای ختمی مرتبت رئیس جمبول ممبول پیشین ایران که پس ازاستخاره کردن، فال ورق، فال قهوه وفال نخود گرفتن، وروزها درتردید این که بلا بیام؟ والله نیام؟ آخ چه کنم؟ شکم خود را برای یکدور دیگرریاست صابون مالیده بود، ازاین ویروس  وبلا درامان نماند وهم اکنون در آسایشگاه بسرمی برد.