نامه اعتراض آمیز مردم خراسان به وزارت کشور ۰

گروه بیشماری ازمردم خراسان با پرکردن طوماری، به وزارت خودکامه به اصطلاح کشورشکایت خود را این چنین مطرح کردند:

به چه دلیل سرزمین بزرگ وآباد ما را به شخص بیگانه وناشناس عرب نژادی بنام  رضا بخشیدید وبه نام وی ثبت نمودید؟. گویا این فرد که به نام رضای غریب ورضای شماره هشت نامیده می شود، سالیانی پیش با خواهروبستگانی چند وبه همراه شمارزیادی ازگداهای سامره ومدینه ویا ل وکوپال خود، بدون داشتن گذرنامه و ویزای معتبربه این کشورآمده ودر خراسان بزرگ به طوربی قانونی اقامت گزیدند. نامبرده بازهم به طور بی قانونی املاک واموال مردم را در سرتاسر این سرزمین به نام خود کرده است. حال چرا وبه چه علت نام این منطقه برخلاف خواسته مردم وبدون همه پرسی بنام چنین بیگانه متجاوزی ثبت شده است؟.

ازاین روی خواسته مردم ایران است که هر چه زودتر مالکیت، نام استان ونام شهربه نام پاک ایرانی، وبه مالکیت مردم ایران باز گردانده شود.