تغییرنام ها وتفسیرواژه ها وعبارات ۰

درنشست فرهنگی جمبول ممبول ذبح اسلامی تغییرنام های زیرانجام گرفت:

دانشگاه به گورستان، زندان به دانشگاه

ملت ایران به امت مسلمان ایران، وکشور  ایران به مملکت امام زمان، ومتعلق به نماینده برحق او، ولی فقیر

درفرهنگ نامه فضول محله واژه ها ی زیربا ترجمه آنان دیده می شود:

بهشت = وعده نسیه برای خوش باوران

بهشت موعود =  بهشت زهرا وگورستان های کنونی دانشگاههای ایران

جهنم = مترسک ولولوخورخوره برای امت همیشه نادان مسلمان

آسمان هفتم = مرکزخلافت الله مدینه

کشورایران = مملکت امان زمان که درغیبت (تبعید دائمی به وسیله ولی فقیر)به سرمی برد.

حکومت مردم سالار= حکومت مرگ سالار

هویجی (نام فارسی بسیجی) = دانش آموزی که ازدبستان یک سره به دانشگاه (گورستان) راه پیدا می کند

اراذل واوباش= بیش از۶۰ میلیون ملت نا مسلمان  و محارب با خدا. (ازفرهنگ نامه آخوند)

مسجد = مرکزومکتب مغزشوئی وتحمیق مردم ساده دل ونا آگاه به وسیله آخوند

امامزاده = بیمارستان همه امراض برای ساده اندیشان، بانک کارگشائی برای مستمندان، مرکزشوهریابی برای زنان، دکان نانوائی و مرکز کسب وآبشخورآخوند

بهائی = کافروضد انقلابی که با نفی ونادیده گرفتن امام زمان، نان آخوند را آجر، وکاسبی  اورا تخته می کند

قرآن مجید = کتابی به زبان عربی، که هرگز درک وفهمیده نشد. اگربه زبان چینی هم بود تفاوتی نمی کرد

ضعیفه = زن یا موجودی که کمترویا نصف مرد ارزش دارد. این موجود ناقص فقط برای کلفتی ، آشپزی ، شستشوی وتمیز کاری  در روز، ونشاط وشادمانی وشهوت رانی در شب به کارمی رود.(ازفرهنگنامه آخوند)

حاجی= عنوان وتیتردکترا برای کم سوادان، مجوزومدرک دزدی برای کیسه دوزان، فرصت طلبان وشماری ازبازاریان