دومین سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد ۰

اتل متل خبرنگارما دومین چرند سرائی وفضله پراکنی این دانشمند بی نظیر و این پروفسوربی همتا درباره ظهوراسلام در عربستان، ومسلمان شدن ایرانیان را این چنین بیان می کند:”عربستان شبه جزیره ای است که پیش ازپیامبراسلام درفقر، بیسوادی، ظلم وستم وجنایت می سوخت. پیامبربزرگوارکه بی سواد بود، یک شبه پرو لبریزازسواد و دانش گردید. اوتوانست ازبرکت نابود کردن کافران، وگرفتن اموال ودارائی اشان، و  حلال کردن آن ها، وایجاد نفت وگازهای زیر زمینی، عربستان را پرازثروت وبرکت نماید. آنگاه، جانشینان وی به خواسته الله خود به سر زمین ایران که جایگاه مردمانی وحشی، بی تمدن، بی سواد، بی فرهنگ وشیطان پرست بود، آمدند و مشعل علم وتمدن را در این جا  روشن کردند، ونوردانش وخرد را دردل ها دمیدند.

ازآن جا که جانشینان پیامبر سوای علی (ع) و فرزندانش وهم چنبن دین ومذهب های دیگرهمه حرام زاده اند، لذا به امرو خواسته الله مدینه امام دوازدهم به درون  چاهی رفت وتاکنون درآنجا به انتظارنشسته تا جهان پر ازظلم و ستم وتاریکی شود وآنگاه ایشان ظهورکند وهمه کافران که بدون شک بیش ازشش میلیارد جمعیت دنیا را دربرمی گیرد، ازدم تیغ بگذراند وجهان را پرازعدل وداد نماید….”