تبریک وتهنیت به آقای خراب آبادی ۰

ازسوی جامعه رعبانیت، جوضچه های علم و طهارت، شیخ وشیوخ، و همه عرب وعرق زدگان کناره های خلیج پارس، تبریک و تلگرام هائی برای موفقیت بزرگ پیروزی تیم عربها برتیم مجوس (ایرانیان) از دیروز تا کنون به مقروکاخ آقای خراب آبادی رئیس  فدراسیون فوتبال، هم چنان روانه است. دراین مورد  شترسوارانی ازصحرا وبیابان های عربستان، خیمه سراها وچادر نشینان و بیابان گردان بادیه نشین به حضورآقای خراب آبادی رسیدند  وخرسندی و سپاسگزاری شیوخ خود را ازحمایت وکارکرد ایشان ابراز داشتند.

آقای خراب آبادی درپاسخ بازگوکرد که برای شکست ایرانیان، بزحمت توانسته است فردی مناسب ودلسوزدرراستای منویات جامعه عربها، تاجروبسازوبندازنامدار وپول سازی بنام حاج  دائی علی که پس از این پیروزی به حاج علی عمه ویا حاج علی گدا تغببرنام  یافته، با پرداخت پول وامتیارات زیاد ازدلالی باز، وازحجره و حسینیه وبازار،بیرون کشاند وموجبات این برد  وفتح بزرگ را فراهم ساخت.

ایشان افزود که حاج علی عمه درحقیقت فرزند راستین انقلاب است. اونخست با بیرون کردن چند ضد انقلاب از تیم پیشین، وگماردن شماری نا آشنا وکم تجربه درفن فوتبال، توانسته است امید وآرزوی نزدیک به ۶۵ میلیون ازاراذل و اوباش ایران را به نا امیدی ویاس تبد یل کند. زیراهمان گونه که ما می دانیم رژیم استالینی که می بایست امید مستضعفان جهان باشد، هم اکنون با هرامیدی مخالف است. کما آن که امید رضا را هم مانند دیگرامید و امیدوارها، خود کشی کردند  یا به گفته دیگرخود کشاندند  تا مردم الکی امیدوار نباشند.