زندگی سیاسی عبادی شازده مشهدی رضا ۱

دوستداران زیادی همه روزه بدفترفضول محله تلفن می کنند و خواستارآگاهی از زندگی پرتلاطم شازده رضا هستند. ازاین روی فضول محله  با مراجعه به بایگانی ها وگفتگو با چند سیاستمدار ریز ودرشت، توانست مطالب زیر را برای شما یاران گرامی گردآوری کند:

شازده رضا ازبدوکودکی تا پانزده سالگی را درمیان ندیمه ها، رقاصه ها، دعا وثنا گویان، وبادمجان دورقاب چینان، ودرمیان تعریف تمجید وستایش های مادرگرامی خود به بالا پائین پریدن وبازی وبازیگری پرداختند. آنگاه بنا به تصمیم پدربزرگوارودانشمند خود که سا ل ها دررشته زیبا شناسی وجمع آوری کلکسیون های گوناگون درسوئیس وکشورهای دیگرفوق تخصص گرفته بودند، برای آموزش هنرهای پشت هم اندازی وچگونگی لاس زدن با ابرقدرتان، به نزد چرخ سینگر که درسیاست دست هرروباهی حتی خجلت الاسلام آقای دوزخی (بهشتی بباورخودش) را ازپشت بسته بود، به آمریکا فرستاد.

بعد ها پس ازآن که شازده گرامی به ناچارترک دیارکردند، سالیانی چند به فراگرفتن دوچرخه سواری، وسپس رانندگی پرداختند. یک بارنیز درکنارخلبانی با یک هواپیمای نیم موتوره دورادورآشیانه واقامت گاه خود به پروازدرآمدند، وتجربه شگرفی درفن خلبانی کسب کردند.

شازده رضا ازنقطه نظرسلسله مراتب اجداد خود با مادرگرامی اش اختلاف و دوگانگی دارد.  فلکه پهلوی مادر شازده خود را ازفرزندان امام حسن می داند. ولی ازآن جا که آن حضرت زنان بسیاری ازبلاد اسلامی وحتی ازسرزمین های کفرمانند ایران ودیگرماتم زدگان را به عقد وصیغه خود درآورده بود، ودیگرزنی نمانده بود که ازشرتجاوزهای آن حضرت درامان باشد، دانستن این که مادرگرامی شازده رضا به کدام یک ازاین زنان عقدی ویا صیغه ای تعلق دارد، کارپیچیده ودشواری است. درجائی که شازده خود را از بازماندگان رضای غریب ساکن خراسان می داند. زیرا هم نام ایشان رضا است وهم این که مانند جد خود درغریبی بسرمی برند.

درمورد مسائل سیاسی نیز مشدی رضا با مادرگرامی خود اختلاف نظردارد. والده محترم شازده رضا اصراردارد که چون خاک ایران برای آن ها  نا سپاس بوده است، ایشان برنامه ریزی کرده که بلادرنگ پس ازورود وبازگشت به قدرت درایران،دستورخواهند داد که خاک ناسپاس ایران را عوض کنند، وبرای این کارمقداری خاک نو وجدید ازکشورهای دوست خریداری وبه ایران خواهند آورد. درضمن ایشان نسبت به ۲۹ میلیون ازاذل واوباش در ایران درسال ۵۷ که نسبت به ولینعمت خود شاهنشاه  نمک نشناس بوده اند، باید به سختی برخورد نمود.

آنگاه فلکه پهلوی اضافه کردند که  آقای دکترسرکوبی به سرکردگی تلویزیون عاری ازمهربرگزیده شده اند تا با پرخاش وفحش های آبدارچاروداری خود به گرد همائی طرفداران ، ودفع مخالفین ودشمنان ایشان بپردازد.

درصورتی که  این اراذل واوباش که اکنون شمارآنان به بیش از۶۵ میلیون رسیده است، توبه  نامه را امضاء نکنند، دربازگشت ایشا ن مانند سال ۱۹۵۳ اعدام خواهند شد.

ازسوی دیگر شازده رضا چندان به این برنامه ها دلخوشی ندارد وگاهی نامبرده پرده ها را می درد ویادی ازسیاستمداران دیگرتاریخ ایران مانند مصدق ومشروطه خواهان می کند که  بلادرنگ مورد ضرب وشتم مادرو دوستان گرداگرد خود قرارمی گیرد.

بطورکلی شازده رضا از۲۰ سالگی ببالا، درخدمت ویادگیری ازدوستان وهم پالکی های دوران گذشته از ارتشی یا درباری بوده و از ۳۰ سالگی تا کنون بنا به توصیه سیاستمداران ریزودرشت ومادرگرامی، روزهای جمعه را دربنیاد ایمان که به افتخارفرزند عزیزخود آن را حمایت وهمراهی می کنند، درنماز جمعه شرکت می نمایند. روزهای شنبه را نیزدرمراسم سیاسی عبادی برادران اسرائیلی مقیم آمریکا شرکت می کنند تا همچنان ازحمایت های مادی ومعنوی آنان برخورداربمانند.

شازده گرامی بنا به توصیه مادرسیاستمداروآگاه خود، چنانچه خریدی هم داشته باشند، ازجواهری پالان در شهرفرشتگان لوس وبی معنی بریاست آقای روباه نژاد انجام می دهند. زیرا آقای روباه نژاد موفق شده اند با قراردادهای دوستانه خود با اقای انگوری نژاد وهمکاران ایشان درجمبول ممبول استالینی ایران، اشیاء قیمتی وجواهرات طاغوتی را مخفیانه ازایران بیرون آورند.

شازده گرامی بزرگترین تلاش سیاسی خود را مانند پدربزرگوارشان، درنزدیکی ولاس زدن با رجال سیاسی دنیا می دانند، وپیروزی وموفقیت خود را دراین راه جستجو می کنند. ازاین روی، هرچند گاهی  سری به لاس وگاس می زنند ، دائما درمجالس ومحفل آنان شرکت می کنند، وکارت های تبریک و تسلیت، ودرصورت لزوم هدیه هائی نیز می فرستند تا پیوسته مطرح باشند، . آخراین که پدرتاجدارشان به شعارخدا، شاه، ومیهن باورداشتند. ازآن جا که نام خدا فقط عنوانی بیش نیست، وما بدرستی ازمکان وماوای او آگاهی چندانی نداریم، بنا به باورهای پدربزرگوارایشان، تنها به دست حضرت عباس است که عموما درگذشته درلباس دولت های انگلیس وآمریکا بیرون آمده ، وایشان را درجریان کودتای ۲۸ مرداد ویا  دیگرحوادث، نجات داده است. شعارمیهن که شعاربیهوده ای است زیرا میهن ازخود اختیارواراده ای ندارد وبا گوسفندان سرنشین خود، بی اختیار، دراختیارشاه قرارمی گیرد.

زندگی پرتلاش وپرجوشش این شازده گرامی همچنان تا ۶۰ سالگی ادامه خواهد داشت، آن گاه نامبرده تا پایان عمردراز خود که بی تردید از۱۲۰ سال نیزخواهد گذ شت به بررسی درسرمایه گزاری های خود درصنعت نفت وکارخانجات سراسری آمریکا خواهند پرداخت، تا بدین روش دین خود را مانند پدرتاجدارشان به کشورومردم انجام داده باشند.

  • حسین

    مرگ بر پهلوی ها