زندگی سیاسی عبادی ولایت فقیه برون مرزی ۰

سالیانی پیش درسرزمین ما که دود بیدادگری وخفقان بهوا می رفت، مردم مصیبت کشیده ورنج دیده ما  بپا خاستند تا بتوانند آزاد باشند، آزاد بیاندیشند، وآزاد عمل کنند. ناگهان دراین قیل وداد، دست  درندگان برون مرزی ولایت فقیهی را آرایش وبزک کرده ازآسمان هفتم به میان گورستان تهران پرتاب کرد، و گرگان، وکفتارهای درون مرزی با تبلیغات بیش ازاندازه خود، این موجود ترسناک ودیو اندیش را به حلق مردم فرو کردند.

دراین میان ولایت فقیه دیگری بنام مشهدی رجب مسعودی ازسرزمین قهرمان پرورخراسان ظهورکرد وپا برعرصه وجود گذاشت. نخست میان این دو ولایت فقیه انس والفتی درگرفت. هرکدام مدح وثنای دیگری می گفت. ولی از آن جا که ولی فقیه برون مرزی ازنیرنگ ودودوزه بازی بیشتری برخورداربود  واز حمایت زیادتری بهره مند می گردید، به سرعت درجنگ تن به تن ولی فقیه رقیب خود را شکست داد و وی را ناچار ساخت تا جلای وطن نموده وازسرزمین خود به دیاردیگری بنام عراق که دکان نانوائی ولی فقیه داخلی ویال وکوپال او می باشد، هجرت نماید، ومرکزفقاهت خود را درمنطقه دورافتاده ای بنام اشرف بنا کند.

درگفتگوی تلفنی خبرنگارما ازاین ولی فقیه درتبعید پرسش شد که برنامه سیاسی آینده ایشان چیست؟ نام برده گفت که ایشان بنام ولی فقیه رئیس جمبول ممبولی برگزیده که درآینده نزدیک دربازگشت به ایران برنامه سیاسی عبادی خود را هم چنان پیاده واجراء خواهد نمود. ایشان افزود گرچه بیشتربرنامه های ما با برنامه های ولی فقیه کنونی تفاوتی ندارد وبهما ن روش عمل خواهیم کرد، ولیکن تلاش ما دربازگشت به کشور، افزودن شماره امامزاده ومسجد ها می باشد تا امت مسلمان درعزاداری بیشترشرکت کنند، و از صواب وبرکت های بیشتردرآسان شدن به راه بهشت  بهره مند گردند.