سفرعبادی سیاسی اوباما به ترکیه – رابطه سیاسی آمریکا با ایران ۰

ازاین که می توان با هرکس وبا هرباورسیاسی ویا هرباور دینی برسرمیز مذاکره نشست، پذیرفتنی است،  ولی آیا ازاین نشست ها می توان برداشت ونتیجه  مثبت وسازنده بدست آورد، جای درنگ واندیشه است ودراین مورد آقای اوباما با خوشبینی زیاد همراه می باشد.

آقای اوباما اگراندکی بیشتر درباره ادیان ومذاهب جهان مطالعه نماید وبا مشاورینی بی طرف ومنصف به گفتگو بنشیند، به این نتیجه وسرانجام خواهد رسید که یک مسلمان باورمند ومعتقد به کیش خود، هیچگاه نمی تواند ونخواهد باورمندان دیگزی چون مسیحی، کلیمی، زردشتی، بودائی، وحتی مذاهب سوای خود را بپذیرد وبراحتی با آنان برسریک سفره ویا برکناریک میز بنشیند.

به گفته دیگر، چنانچه بتوان چوب را با آهن جوش داد، بهمان روش نیز می توان میان دیگرباورها دوستی ، ونشست صلح آمیز برقرارنمود. ودرحقیقت کارایشان بی تنیجه، و مشت برسندان کوفتن است.

همان گونه که می دانیم، دین اسلام دیگرباورمندان را کافرمی داند وشرطی برای آشتی نمی پذیرد مگرآن که دیگرباورمندان درزیر چتراسلام قرارگیرند، وبا خفت پذیری وسبکساری به دکان داران دین جزیه بدهند. ازاین روی، گرچه گفتگوی آقای اوباما با جوانان بسیارسودمند ودرست است، ولی هرگونه گفتگوئی با کشورهای مسلمان بسیارکم نتیجه ویا بی نتیجه خواهد بود. بویژه آن که   کشورهای عرب مسلمان عملا رژیم وشاید هم مردم ترکیه را مسلمانی درراستای ایمان وباورهای خود نمی دانند.

بنابراین اگرگفتگو وتماس اندکی مفید وموثرباشد، تماس بایک کشور عرب زبان پیشرفته مانند مصر  خواهد بود، نه کشوری با زبانی دیگر.

نکته دیگراین که اساس وپابرجائی حکومت آخوند ها درایران، برپایه  تبلیغ های ضد آمریکائی دروغ علیه رژیم ومردم آمریکا ساخته وبنا شده است. ازاین روی، هرگونه صلح وآشتی میان آمریکا وایران، موجب ریزش کاخ شیشه ای و بنیان حکومت آخوند درایران خواهد بود.

به گفته دیگر، حاکمین آخوند مسلط  برمردم ستم دیده ایران ، درصورتی می توانند با آمریکا دست دوستی بدهند، که آمریکا ضمانت کند وتعهد نماید که ازرژیم آنان مواظبت ونگهبانی خواهد نمود، که این مورد دست کم سوای خواسته وآرزوی بیش از هشتاد درصد مردم ایران، وموجب خشم وکین و مخا لفت قلبی آنان خواهد بود.

وآخرین مطلب این که، وقتی آمریکا  خود را پرچمدار صلح وآزادی، برابری، وبرادری میان انسان ها می داند، چگونه می تواند وچطورحاضراست با یک رژیم جنایتکارخون آشام که خون مردم را درشیشه کرده و هرنوع نفسی را درسینه ها خاموش نموده است، برسریک میزمذاکره بنشیند وبه گفتگو بپرازد؟. آیا امکان دارد که میش باگرگ دریک مکان باهم باشند، وبه توافق ودوستی برسند ؟.

امید وارم آقای اوباما که یک ملت ومردم شریف وبزرگواررا نمایندگی می کند، تحت تاثیرفرستادگان و مزدوران رژیم تروریست ایران به آمریکا قرارنگیرد، وکشورخود را بدنام نکند.