صلح واشینگتن وتهران ۰

آ قای اباما شتابانه سواربراسب قدرت، درمیدان مبارزه جهانی برای پیروزی وکامیابی خود مبارز می طلبد. اوبه مردم جهان بویژه هم میهنان خود نوید و وعده داده است که ازراه گفتگوومنطق، رژیم های جنایتکارودژخیم را بر سر عقل ومنطق بیاورد. شیطان وفرشته را با هم دوست، ومیش وگرگ را درکنارهم قراردهد تا درصلح و دوستی برادروار، با آرامش زندگی کنند. بیگمان چنین گفتاری برای نوشتن کتاب داستان برای کودکان بیشتر ارزشمند است تا دریک مبارزه سیاسی.

آقای اوباما،هولوکوست دیگری درایران آغازشده، شما لطفا مانند اروپائیان آنرانادیده نگیرید

آقای اوباما،هولوکوست دیگری درایران آغازشده، شما لطفا مانند اروپائیان آنرانادیده نگیرید

آقای اباما آیا ازخود پرسیده است که چرا جامعه اروپا نتوانست ویا نخواست با هیتلربرسریک میز بنشیند و با گفتگو به صلح وآرامش جهانی دست یابد؟ بیگمان جریان هولوکوست وقربانی شدن ۶ میلیون بیگناه یک لکه ننگ برپیشانی هرانسان بی تفاوتی بویژه هرسیاستمداراروپائی دردوران جنگ جهانی دوم باقی گذاشته است که هرگز وبا هیچ داروی پاک کننده ای پاک نخواهد شد.

جنایات استالین درروسیه وملاسوویچ دریوگسلاوی نیزهمچنان لکه های ننگی است که برپیشانی هرسیاستمدار اروپائی وهرانسان آگاهی جای گذاشته است وهرگززدوده نخواهد شد.

آقای اباما بهتراست اندکی بیشتربه جنایات بی حد وحصررژیم آدم خوارایران بیاندیشد. چنان چه ایشان ازآمار جنایات این رژیم خون آشام نا آگاه است، بدون شک می تواند به آسانی ازسازمان عفو بین الملل         وسازمان های مشابه آن تهیه نماید.  این رژیم  که هیچگونه نشانه وهویت فرهنگ وتاریخ کشورما را ندارد درطی سی سال گذ شته با پایمال کردن  فرهنگ وزبان وآثارتاریخی، به اسارت وفحشاء کشاندن ونابودی زنان،  و معتاد وبی هویت کردن جوانان، وقراردادهای بی جا ونا مناسب، ورشوه دادن به کشورهای دیگر، اقتصاد وشکوفائی کشوررا به نیستی کشانده است.

ظلم وجوروستم این رژیم بردیگراندیشان وروشنفکران بی حد وحصروناگفتنی است. به دربندکشیدن  ۵۴ دیچلمات آمریکائی وزجردادن وروانی کردن آنان درمدت ۴۴۴ روز، بخش دیگری از سبعیت وخونخواری این رژیم است. کارهای تروریستی وجنایت های این خونخواران درکشورهای اروپائی وافغانستان وعراق وآرژانتین وحمایت ازگروههای تروریستی القاعده وحزب الله برکسی پوشیده نیست.

درچنین شرایطی که این رژیم هیچگونه هویت ایرانی ومردمی ندارد، هرگونه نشست ومذاکره ای دورومغایر خواسته دست کم بیش از هشتاد درصد مردم ایران است ودولت آمریکا باید درسیاست های خود تجدید نظرکند ومانند گذشته ازرژیمهای غیرمردمی وکشتارگرچون پینوشه حمایت وطرفداری نکند وبرعکس طرفداروحامی ملت ها باشد وگرنه به سرعت مورد خشم ونفرت آزادی خواهان ومردم جهان قرارخواهد گرفت.

پرپرشدن گلهای  گلزارکشورما ایران، بی تردید هولوکوست دیگری است که درسده ۲۱ درجهان پیاده می شود ولکه ننگ دیگری برپیشانی دولت مردان اروپا خواهد نشاند.

نازنینان وعزیزانی چون: دل آرا دارابی، امید رضا میرصیافی، اکبرمحمدی، فرزاد کمانگر، رضا علی نژاد، نازنین فاطمی، مصلح زمانی، عاطفه سهاله، وصدها وهزاران غنچه ها وگل های دیگر باغ کشورمان، پرپرشده با دست این رژیم جنایتکاراست که با حمایت ویا چشم پوشی دولت مردان وسیاستمداران اروپا، روسیه وچین و برخی مزدوران وبی فرهنگیان ایرانی صورت گرفته است.

ما صریحا وبا اطمینان به آقای اباما می گوئیم که نشست ودوستی گرگ با میش امکان ناپذیر وپیش آمد جنایات بیشتراین رژیم خواهد بود، ومردم ایران که  بیش از۸۰% دوست وطرفدارکشورومردم شما هستند، این آشتی ونشست بارژیم درنده را تایید نمی کنند وما با جرات به  آقای اوباما می گوئیم : بنا به یک ضرب المثل فارسی، ” توبه گرگ مرگ است ، و این راهی که شما می روید به ترکستان است.”