شرکت درانتخابات، خدمت یا خیانت به ملت؟؟ ۰

آقای نان خامنه ای اما م چهاردهم، همراه با چند دوجین ازآخوند های ریزودرشت هم پالکی اوکه همچنان مال، ناموس، وهستی مردم را به یغما می برند وبا غارت وچپاول وفروش سرمایه های ملی کشوررا به ورشکستگی رسانده اند، ازماه گذشته تاکنون بازهم به رجز خوانی پرداخته، وامت نا آگاه وبی سواد را به شرکت در این نمایشنامه مضحک ودرحقیقت تراژدی که بدون شک چند ین سال دیگر ویاچند سده دیگر مردم ما را به زیرنعلین آخوند نگاه خواهد داشت، تشویق می کنند. برای شرکت آنان، جایزه نقدی وجنسی وکپنی تعیین می کنند، وبرای آنان که شرکت نکنند خط ونشان می کشند.

خامنه ای

خامنه ای

رژیم ضحاک مانند وجنایت پیشه آخوندی، آن چنان دارای پرونده سیاه خراب کاری، آدم کشی، بی حرمت کردن وسیلی زدن به ویژه به جوانان وزنان است که عملکرد آن درتاریخ آینده جهان درکنار جنایت کارانی مانند تازیان اشغال گر، چنگیز، تیمورلنگ، هیتلر، استالین، پینوشه، میلوسوویچ، ویا آتیلا قرارخواهد گرفت ومردم جهان آن را با نفرت ونفرین یاد خواهند کرد. خمینی را بی گمان از  نظرجنایت وافکارمسموم وپلیدش باید همتا وهم رزم راسپوتین دانست.

درنوشتارهای گذشته، ما ابعاد جنایات، غارتگری، نسل کشی، پایمال ونابود کردن زبان، تاریخ وفرهنگ تابناک ودرخشان کشورمان را به وسیله این قوم بیگانه وبیگانه پرست به درازا نوشتیم وبررسی نمودیم.

بازهم درگذشته یاد آورشدیم که آقای نان خامه ای درکردستان وجاهای دیگربا التماس ودست بدامن شدن، ازآنان می خواهد که درانتخابات شرکت کنند، زیرا شرکت آنان موجب وباعث بقاء وپایداری رژیم می شود.

گفتارپی درپی آقای نان خامه ای ونوکران ایشان دریک ودو ماه گذشته به خوبی نشان می دهد که اگرمردم درروز انتخابات درخیابان نیایند وصحنه خالی بماند، آن روز، روزمرگ رژیم است.

برای آقای نان خامه ای وکل رژیم تفاوت نمی کند کدام یک از کاندیداها برگزیده وانتخاب شود.

دردرجه نخست، همه این کاندیداها  صرفا خواسته ومورد نظرشخص آقای نان خامه ای و هم پالکی های اوهستند،   همه آنا ن سرسپردگان ونوکران واقعی ولایت فقیه می باشند، ومردم درانتخاب آنان کوچک ترین شرکت وسهمی نداشته اند.

وانگهی، درآخرین لحظه انتخابات، اگرناگهان تصمیم  آقای نان خامه ای عوض شود و نظرمثبت تری به یکی ا زکاندیدا داشته باشد، بلادرنگ، شبانه صندوق ها را از رای برای آن فرد مشخص ومورد نظرپرمی کنند. همان گونه که درانتخابات پیشین، با آن که عملا نا م آقای رفسنجانی با داشتن شماره رای بیشتری بود، ولی بنا به خواسته آقای نان خامه ای با وارد کردن شماری رای جعلی، وبهره گیری ازشناسنامه مردگان، صندوق ها را شبانه از رای به نفع احمدی نژاد پرکردند، وایشان را برنده ساختند.

درهرحال، همه این کاندیداها خواسته وبرگزیده خود آقای نان خامه ای هستند. مردم هیچگاه شرکت وسهمی درگزینش این کاندیداها وانتخاب بعدی آنان نداشته اند، ونخواهند داشت.

این کاندیداها،  وهرکس دیگری که از سوی آقای نان خامه ای ویا سایراعضاء رژیم معرفی یا نامزد شوند، جنایت کارانی هستند که دستشان درسی سال گذشته به شکل های گوناگون درکشتارمردم، بی حرمت کردن و سیلی زدن به جوانان، هم چنین بی حرمتی به زنان، وحتی تجاوز به آنان، فرستادن دختران به دبی وکشررهای دیگر، نسل کشی وازبین بردن جوانان، به تنهائی ویا به طورمشترک سهم وشرکت داشته اند.

خانم زرداب کوهنوردهمسرآقای ملاحسین موسمی نژاد نیز درجنایات همسرخود دردوران زمامداری گذشته اشان که هرگز بدان پاسخ نداده اند، شریکند وبهتراست ادای بانوان سیاستمدارآزاده کشورهای غربی که با صداقت ودرستی وبا گذشته ای پاک ودرخشان، درکنارشوهرپاک وبی پرونده خود فعالیت می کنند، درنیاورند.

بهتراست ایشان بدانند که رژیم مرگ سالارآخوندی نشات گرفته ومبلغ اسلام راستین، به ایشان وسایرزنان اجازه نداده است که این چنین آرتیست بازی دربیاورند. دراسلام،  برای زنان مرتبه  وجایگاهی نیست. ایشان که از ولایت فقیه تقلید وتبعیت می کند روزها جایشان درپستوی خانه،  در آشپزخانه، وشبها درخدمت شوهرشان است.

بدیهی است، آزاد زنان ایران که  آخوند را  باورندارند، هرگزدرزیرسلطه وفرمان اوقرارنخواهند گرفت ، وهیچ گاه تسلیم زورگوئی واستبداد نمی شوند.  اینان، آزادگان وشیرانی هستند، که نظربه تولید نوزادان ، تربیت وپرورش آنان ، مقام ومرتبه ای بسی بالاترازمردان درجامعه خواهند داشت. آن ها قابل احترام وستایشند، زیرا درصف نخست انسانیت ، فداکاری وگذ شت قرارگرفته اند، ودرجامعه سالم بدون آخوند، دوش به دوش مردان درسازنگی کشور، گسترش دانش وخرد مردمی، با لابردن هنروارزش های انسانی، وارزشمند ترازهمه ، ایجادهم بستگی بین قوم های ایرانی ازهرنژاد وهرزبان، وحفظ لهجه ها، وآداب ورسوم آنان تلاشی پیگیروخستگی ناپذیرخواهند داشت، وجامعه ای پویا، سربلند، ونمونه به جهان معرفی خواهند نمود.

سرانجام این که ، هرزن یا مردی که درصحنه انتخابات ٢٢ خرداد شرکت کند، چه رای بدهد ویا ندهد، به تک تک انسان هائی که بدست این رژیم قربانی شده اند، ویا سیلی خورده اند، وبه فرد فرد نسل کنونی ونسل های آینده وتاریخ کشورمان خیانت می کنند.

نویسندگان، گزارشگران، سیاستمداران، وهمه کسانی که دردرون وبرون ایران برای این انتخابات    ( درحقیقت باید گفت انتصابات، نه انتخابات) شعارمی دهند وتنها بحثشان بررسی کاندیدا ها است نه سرنگونی وحذف رژیم، درزمره خیانت کاران به کشورومردم ایرانند.

صدای آمریکا، بی بی سی لندن وگروه بیشماری ا زرسانه های برون مرزی خواستاربقا وجاودانی این رژیم آدم خواروخیانت کاران به کشورومردم ایرانند.

تا آن جا که ما آگاهی داریم، تنها تلویریون رنگارنگ است که با برنامه ای سرشاروآمیخته به مدارک واسناد انکارناپذیر، به کمک وهمراهی اکثریت خاموش، درنابودی وریشه کن شدن کامل این رژیم درتلاش وکوشش است. ما به مسئولین، گردانندگان، وهمکاران این تلویزیون درود می فرستیم، وبرای همه آنان، هم چنین اکثریت خاموش موفقیت، پیروزی، وبهروزی وبهترین ها را  آرزو می کنیم.

ازآن چه گفته شد، به کوتاه  می توان گفت:  برای خدمت به کشور، مردم وسعادت نسل های آینده، انسان های با شرف،  درروز انتخابات درصحنه ونزدیک صندوق های رای نمی روند، تا رژیم سقوط کند و کشورومردم ایران به آزادی برسند، وسربلند و سرافراز، دربین جوامع بین المللی زندگی نمایند.